Regeling aanwijzing ecodesign-producten

[Regeling vervallen per 26-01-2011.]
Geldend van 20-01-2010 t/m 25-01-2011

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 juli 2009, nr. BJZ2009045511, houdende aanwijzing van categorieën van producten, als bedoeld in artikel 9.4.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer (Regeling aanwijzing ecodesign-producten)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie van 17 december 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsgebruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand (Pb EG L 339/45), verordening (EG) nr. 107/2009 van de Europese Commissie van 4 februari 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor eenvoudige set-top boxes (Pb EG L 36/8), Verordening (EG) Nr. 244/2009 van de Europese Commissie van 18 maart 2009, houdende uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik (Pb EU L 76/3), verordening (EG) nr. 245/2009 van de Europese Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Pb EU L 76/17), verordening (EG) nr. 278/2009 van de Europese Commissie van 6 april 2009, houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen (Pb EU L 93/3) en de artikelen 9.4.4, tweede lid, en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-01-2011]

Als categorieën van producten, als bedoeld in artikel 9.4.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer, worden aangewezen:

  • a. elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie van 17 december 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsgebruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand (Pb EU L 339/45);

  • b. eenvoudige set-top boxes als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van verordening (EG) nr. 107/2009 van de Europese Commissie van 4 februari 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor eenvoudige set-top boxes (Pb EU L 36/8);

  • c. niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van verordening (EG) nr. 244/2009 van de Europese Commissie van 18 maart 2009, houdende uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik (Pb EU L 76/3);

  • d. fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, hogedrukgasontladingslampen en voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van verordening (EG) nr. 245/2009 van de Europese Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Pb EU L 76/17);

  • e. externe stroomvoorzieningen als bedoeld in artikel 2, in verbinding met artikel 1, tweede lid, van verordening (EG) nr. 278/2009 van de Europese Commissie van 6 april 2009, houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen (Pb EU L 93/3);

  • f. motoren als bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 640/2009 van de Europese Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (Pb EU L 191/26);

  • g. stand-alone natlopercirculatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatielampen, als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van verordening (EG) nr. 641/2009 van de Europese Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen (Pb EU L 191/35);

  • h. televisies als bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) Nr. 642/2009 van de Europese Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies (Pb EU L 191/42);

  • i. koelapparaten voor huishoudelijk gebruik als bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 643/2009 van de Europese Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten voor huishoudelijk gebruik (Pb EU L 191/53).

Artikel 2

[Vervallen per 26-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 26-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ecodesign-producten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina