Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent

[Regeling vervallen per 16-06-2011.]
Geldend van 18-07-2009 t/m 15-06-2011

Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Het Nederlands Fonds voor de Film publiceert de Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent in opdracht van het ministerie van OC&W, Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragenreglement geldt het volgende:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 16-06-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Scenario: een schema en beschrijving van de opeenvolging van de scènes en geschreven tekst van een film.

 • b. Vrijplaatsproject: de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, verbonden aan de totstandkoming van een nulversie van een scenario. Een Vrijplaatsproject kan zowel commercieel als artistiek zijn.

 • c. Vrijplaatsscenarist: een scenarioschrijver die al twee scenario's heeft geschreven van gerealiseerde speelfilms. Een schrijvende regisseur wordt in deze regeling niet aangemerkt als scenarist.

Artikel 2. Aanvraag

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 2.1 Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een vrijplaatsproject wordt ingediend door een vrijplaatsscenarist.

 • 2.2 Een aanvraag wordt in de Nederlandse taal in drievoud ingediend met gebruikmaking van een voor dit doel door het fonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2.3 Bij een aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

  • Synopsis (A4)

  • Werkplan;

  • begroting;

  • c.v.

Artikel 3. Voorwaarde

[Vervallen per 16-06-2011]

Subsidie wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 4.1 In geval van subsidieverlening is de aanvrager verplicht:

  • tijdens de ontwikkeling van het scenario een producent te zoeken en de realiseerbaarheid te onderzoeken;

  • Uiterlijk een jaar na verlening van een subsidie een nulversie van het scenario en een verslag van het werkproces op te leveren.

 • 4.2 Indien de aanvrager de in dit artikel en in de uitvoeringsovereenkomst genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.

Artikel 5. Beoordeling

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 5.1 Een aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • kwaliteit;

  • originaliteit en authenticiteit;

  • vernieuwing;

  • c.v. en staat van dienst.

 • 5.2 Op aanvragen wordt door het bestuur beslist.

Artikel 6. Bijdrage

[Vervallen per 16-06-2011]

De maximale hoogte van een financiële bijdrage bedraagt € 20.000,–.

Artikel 7. Indienrondes

[Vervallen per 16-06-2011]

Het Fonds behandelt de aanvragen jaarlijks in 2 rondes met als uiterste indiendata 1 april en 1 oktober.

Artikel 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 16-06-2011]

Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze regeling onder aanvragers kan verdelen, bedraagt in totaal € 100.000,–.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 16-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent.

Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Terug naar begin van de pagina