Regeling Snelloket

[Regeling vervallen per 16-06-2011.]
Geldend van 18-07-2009 t/m 15-06-2011

Regeling Snelloket

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Het Nederlands Fonds voor de Film publiceert de Regeling Snelloket in opdracht van het ministerie van OC&W;

Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragenreglement geldt het volgende.

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 16-06-2011]

 • a. Afwerkingsbijdrage: bijdrage voor alle werkzaamheden verbonden aan het vertoningsgereed-maken van een film, na voltooiing van de werkkopie van de betreffende film.

 • b. Beginnend regisseur: een regisseur die minder dan vier jaar voorafgaand aan de aanvraag is afgestudeerd met een film aan de filmacademie of een beeldende kunstopleiding in de richting AV.

 • c. Project: een project zoals bedoeld in artikel 1 van het Bijdragenreglement.

Artikel 2. Project

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 2.1 Projecten uit alle genres komen in aanmerking voor een afwerkingsbijdrage.

 • 2.2 Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van een andere regeling van het Filmfonds worden niet in behandeling genomen.

 • 2.3 Televisieproducties, reportages en registraties komen op grond van deze regeling niet voor een bijdrage in aanmerking.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 3.1 Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de afwerking van een project wordt ingediend door een beginnend regisseur.

 • 3.2 Een aanvraag wordt in de Nederlandse taal in drievoud ingediend met gebruikmaking van een voor dit doel door het fonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 3.3 Bij een aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

  • Een korte inhoud;

  • Een werkkopie die zo goed mogelijk zicht geeft op het beoogde eindresultaat;

  • Begroting van de nog te maken afwerkingskosten van de film en een beschrijving van de werkzaamheden;

  • C.V. maker;

  • Een plan voor openbare vertoning en/of distributie van de film.

 • 3.4 Aanvragen die worden ingediend enkel op basis van nog ongemonteerde opnamen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Voorwaarde

[Vervallen per 16-06-2011]

Subsidie wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 5. Verplichtingen

[Vervallen per 16-06-2011]

In geval van subsidieverlening is de aanvrager verplicht:

 • 5.1 Uiterlijk een jaar na verlening van een subsidie een vertoningskopie en een dvd van de afgewerkte film op te leveren.

 • 5.2 De door een aanvrager beoogde techniek voor de afwerking van het project is zodanig dat het eindproduct geschikt is voor vertoning aan een publiek.

 • 5.3 Indien de aanvrager de in dit artikel en in de uitvoeringsovereenkomst genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.

Artikel 6. Beoordeling

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 6.1 Het project waarvoor de aanvraag is ingediend, wordt beoordeeld op:

  • inhoudelijke en

  • cinematografische benadering.

 • 6.2 Op aanvragen wordt door het bestuur beslist.

 • 6.3 Het bestuur van het Fonds beslist uiterlijk binnen vier weken na indiening op de aanvraag.

Artikel 7. Bijdrage

[Vervallen per 16-06-2011]

De maximale hoogte van een financiële bijdrage bedraagt € 15.000,–

Artikel 8. Indiening

[Vervallen per 16-06-2011]

 • 8.1 Het Snelloket hanteert geen inleverdata. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingeleverd met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 • 8.2 Een aanvraag voor een afwerkingsbijdrage kan slechts één keer worden ingediend.

Artikel 9. Subsidieplafond

[Vervallen per 16-06-2011]

Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze regeling onder aanvragers kan verdelen, bedraagt in totaal € 150.000,–.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 16-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Snelloket.

Stichting Nederlands Fonds voor de Film.
Terug naar begin van de pagina