Wijzigingswet Mediawet 2008 (erkenning en financiering publieke omroep)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitvoering te geven aan de in de brief van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2007 (Kamerstukken II 2007–2008, 31 200 VIII, nr. 14) aangekondigde voornemens onder meer inzake de erkenning van omroepverenigingen, de positie van taakorganisaties, de toetreding van nieuwe omroepverenigingen tot het publieke bestel, de samenwerking binnen het publieke bestel en de uittreding van omroepverenigingen uit het publieke bestel;

dat in verband hiermee de Mediawet 2008 dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De omroepverenigingen waaraan in 2005 een erkenning als bedoeld in artikel 31 van de Mediawet of een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 37 van die wet is verleend, worden in het kader van een aanvraag om verlening van een erkenning als bedoeld in artikel 2.24 van de Mediawet 2008 voor de erkenningperiode 2010–2015 beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de Mediawet 2008, zoals die luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel III

De leden van het bestuur van de Nederlandse Programma Stichting, bedoeld in artikel 2.36 van de Mediawet 2008, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, zijn met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet lid van de eerste raad van toezicht van de Nederlandse Programma Stichting, bedoeld in artikel 2.36 van de Mediawet 2008, zoals dat artikel luidt op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, voor het resterende gedeelte van hun benoemingstermijn.

Artikel IV

Artikel V

Indien deze wet na 31 juli 2009 in werking treedt, worden de aanvragen om verlening van een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 2.24 van de Mediawet 2008 beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de Mediawet 2008, zoals die luidden op 31 juli 2009.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat artikel Ia in werking treedt twee jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 2 juli 2009

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zestiende juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina