Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Geldend van 17-07-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Bas: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol;

 • b. Commissie: Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol als bedoeld in artikel 2;

 • c. Verzoekschrift: schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop Bas zich in een bepaalde aangelegenheid jegens verzoeker heeft gedragen, als bedoeld in het klachtenregelement van Bas, artikel 6.5.

 • d. Verzoeker: degene die een verzoekschrift indient bij de Commissie.

Artikel 2. Instelling Commissie van Wijzen

 • 1 Er is een Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

 • 2 De Commissie is bevoegd verzoekschriften in behandeling te nemen.

 • 3 De Commissie is niet ondergeschikt aan enig bestuursorgaan.

 • 4 De Commissie ontvangt ter zake van de uitoefening van haar werkzaamheden geen instructiesin het algemeen of voor een enkel geval.

Artikel 3. Taak

 • 1 De Commissie onderzoekt verzoekschriften en beoordeelt of het bestuur van Bas zich in een bepaalde kwestie behoorlijk heeft gedragen.

 • 2 De Commissie verwoordt haar oordeel naar de gegrondheid van een klacht over het bestuur van Bas in de vorm van een rapport.

 • 3 De Commissie bewaakt haar onafhankelijkheid naar eigen inzicht en beste vermogen.

Artikel 4. Samenstelling en aanstelling Commissie van Wijzen

 • 1 De Commissie bestaat uit drie leden die worden benoemd door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De Minister van Verkeer en Waterstaat benoemt uit de leden de voorzitter.

 • 3 Als leden van de Commissie worden de volgende personen benoemd:

  • a. mw. J. van Nieuwenhoven als voorzitter;

  • b. mw. mr. dr. M.T.A.B. Laemers als lid;

  • c. mw. drs. J.M.C. Meulenbroek als lid.

 • 4 De leden van de Commissie stellen zelf een reglement van orde vast.

Artikel 5. Onverenigbare betrekkingen en integriteit

 • 1 De leden van de Commissie vervullen geen betrekkingen en verrichten geen werkzaamheden waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede uitoefening van de functie en op de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 2 De leden van de Commissie mogen tot het verkrijgen van hun benoeming rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of onder welk voorwendsel ook, aan iemand iets hebben gegeven of beloofd.

 • 3 De leden van de Commissie mogen of zullen om iets in hun functie te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte aannemen.

 • 4 De leden van de Commissie vervullen hun functie naar eer en geweten.

Artikel 6. Geheimhoudingsplicht

De leden van de Commissie van Wijzen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen aan hen bij de uitoefening van hun taak bekend is geworden, waarvan de openbaarmaking de privacy van betrokkenen op onevenredige wijze kan schaden, tenzij die openbaarmaking in verband met de verplichte rapportage wenselijk is en betrokkenen hun instemming hiermee hebben betuigd.

Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is hier onverkort van toepassing.

Artikel 7. Zittingduur en vergoeding

 • 1 De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van twee jaar.

 • 2 De leden van de Commissie kunnen twee keer worden herbenoemd voor een periode van twee jaar.

 • 3 Over het eerste jaar vindt een evaluatie plaats.

 • 5 Naast de vergoeding bedoeld in het vierde lid ontvangen de leden een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, voor zover zij niet reeds aanspraken kunnen maken op grond van een andere regeling.

Artikel 8. Ontslag leden Commissie van Wijzen

De leden van de Commissie worden ontslagen:

 • a. op eigen verzoek;

 • b. wegens opheffing van de Commissie.

Artikel 9. Ondersteuning

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat voorziet voor de ondersteuning van de Commissie in een secretariaat.

 • 2 De secretaris is in de uitoefening van zijn functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Commissie.

 • 3 De Commissie ressorteert onder de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat.

Artikel 10. Rapportage

De Commissie rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken.

Artikel 11. Archief

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina