Tijdelijke vrijstelling pootaardappelenteelt Zuidwest Nederland

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 13-07-2009 t/m 14-07-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juli 2009, houdende vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling pootaardappelenteelt Zuidwest Nederland)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van het Productschap Akkerbouw van 2 april 2009;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Reglone (toelatingsnummer 5581 N) in de pootaardappelteelt in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2009]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website www.minlnv.nl en treedt in werking met ingang van 13 juli 2009, 17.00 uur. Zij vervalt met ingang van 15 juli 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling pootaardappelenteelt Zuidwest Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

directeur-generaal

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

A.M. Burger

Bijlage bij het besluit tijdelijke vrijstelling pootaardappelteelt Zuidwest Nederland

[Vervallen per 15-07-2009]

Ingevolge voornoemd besluit is het tijdelijk toegestaan om het gewasbeschermingsmiddel Reglone (toelatingsnummer 5581 N ) te gebruiken vanaf het in artikel 3 aangegeven tijdstip, mits de navolgende voorschriften in acht worden genomen.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als doodspuitmiddel van het loof van S- en SE- pootaardappelen in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Waar een vogel broedt, mag het middel niet worden gebruikt.

Voor het overige gelden de meest recente gebruiksvoorschriften zoals door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn bepaald voor het gewasbeschermingsmiddel Reglone met toelatingsnummer 5581 N.

Terug naar begin van de pagina