Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem

[Regeling vervallen per 12-05-2011.]
Geldend van 16-07-2009 t/m 11-05-2011

Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de manager Grondverwerving en Juridische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht;

 • c. project Sporen in Utrecht: uitvoering van het tracébesluit Sporen in Utrecht

  • 1°. deeltracé Utrecht Centraal–Houten van 1 juni 2009 (Stcrt. 2009, 109);

  • 2°. deeltracé Amsterdam-Rijnkanaal–Utrecht Centraal;

 • d. project Sporen in Arnhem: uitvoering van het tracébesluit Sporen in Arnhem van 25 mei 2009 (Stcrt. 2009, 74).

§ 1. Mandaat en machtiging ter uitvoering van artikel 20, tweede tot en met vierde lid, en tiende lid, van de Tracéwet

[Vervallen per 12-05-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2011]

Aan de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister de bevoegdheden uit te oefenen en de taken uit te voeren, zoals deze aan de minister op grond van artikel 20, tweede tot en met vierde lid, en tiende lid, van de Tracéwet zijn toegekend, ter realisatie van de projecten Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2011]

 • 1 De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail kan van het hem in artikel 2 verleende mandaat ondermandaat verlenen en de in dat artikel bedoelde machtiging doorgeven aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 20, vierde lid, onderdelen a en d, van de Tracéwet.

 • 2 Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van machtiging doet de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken schriftelijk mededeling aan de minister.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-05-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2011]

De gemandateerden oefenen het hun bij verleende mandaat en de hun verleende machtiging uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie en van de door de minister per geval gegeven instructies.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2011]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van de artikelen 2 tot en met 3, dient te geschieden op briefpapier van ProRail met:

  • a. het briefhoofd ‘COÖRDINATOR VERGUNNINGEN SPOREN IN UTRECHT’, voor wat betreft het project Sporen in Utrecht;

  • b. het briefhoofd ‘COÖRDINATOR VERGUNNINGEN SPOREN IN ARNHEM’, voor wat betreft het project Sporen in Arnhem.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de functionaris, genoemd in artikel 2 vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’

  gevolgd door de functieaanduiding ‘Manager Grondverwerving en Juridische Zaken’, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de functionaris, bedoeld in artikel 3 vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 12-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage , bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 12-05-2011]

Algemene Instructie

[Vervallen per 12-05-2011]

§ 1. Mandaat en machtiging ter uitvoering van artikel 20, tweede tot en met vierde lid, en tiende lid, van de Tracéwet

[Vervallen per 12-05-2011]

 • 1. Bij het Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem worden aan de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail, hierna te noemen de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken, de navolgende bevoegdheden en taken in mandaat en machtiging verleend:

  • a. de bevordering van de gecoördineerde voorbereiding van besluiten. Daaronder wordt hier onder meer verstaan het inventariseren en analyseren van alle benodigde vergunningen, hun onderlinge samenhang en de benodigde afstemming daartussen, de clustering van vergunningen, het daartoe samenstellen, beleggen, voeren van (voor)overleg met de aanvrager en de betrokken bestuursorganen;

  • b. het met het oog op de gecoördineerde voorbereiding van besluiten vorderen van de medewerking van de betrokken bestuursorganen. In geval die medewerking niet wordt verleend stelt de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken de minister tijdig daarvan op de hoogte;

  • c. de toepassing van artikel 20, vierde lid, van de Tracéwet op de voorbereiding van de voor de uitvoering van de projecten Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem benodigde besluiten. Onder deze activiteiten wordt onder meer begrepen: het in goed overleg met de betrokken bestuursorganen bepalen binnen welke termijn de ontwerpbesluiten door de betrokken bestuursorganen aan de minister moeten worden toegezonden, dan wel binnen welke termijn de besluiten door deze bestuursorganen moeten worden genomen, (het toezien op) de publicatie en verzending van de ontwerpbesluiten, de mededeling en de terinzagelegging daarvan, het houden van een gecombineerde hoorzitting, het maken van een verslag, en het houden van een bedenkingenoverleg;

  • d. (het toezien op) de bekendmaking van de voor de uitvoering van de projecten Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem benodigde besluiten.

 • 2. In voorkomende gevallen informeert de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken de minister tijdig over het nemen van mogelijke beleids- en bestuurlijk-juridisch gevoelige beslissingen, en stelt hij de minister in de gelegenheid hem aanwijzingen te geven. Zonodig treedt de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken met de minister in overleg.

 • 3. Het overleg, als bedoeld in onderdeel 2, vindt in ieder geval plaats in die gevallen, waarin de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken geen overeenstemming heeft kunnen bereiken met het betrokken vergunningverlenend bestuursorgaan over de bepaling van de termijn, waarbinnen de ontwerpbesluiten door dat bestuursorgaan aan de minister moeten worden toegezonden, dan wel waarbinnen de besluiten door dat bestuursorgaan moeten worden genomen (artikel 20, vierde lid, onderdelen a en d, van de Tracéwet).

 • 4. De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken voert bij de uitoefening van zijn mandaat en machtiging een ordentelijke en voor de minister transparante administratie. Hij verschaft de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van het bij het Besluit verleende mandaat en machtiging.

 • 5. De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen zijn niet rechtstreeks betrokken bij, noch verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen door (functionarissen van andere dienstonderdelen van) ProRail, die nodig zijn voor de realisatie van de tracés Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem.

 • 6. De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen laten zich bij de uitoefening van hun mandaat en machtiging niet alleen leiden door het belang van de aanvrager van de vergunningen, maar wegen zorgvuldig dit belang af tegen de belangen van de betrokken bestuursorganen.

Terug naar begin van de pagina