Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009

[Regeling vervallen per 12-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-12-2009.]
Geldend van 16-07-2009 t/m 30-11-2009

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-12-2009]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage ‘Beleidsregels ontslagtaak UWV 2009’.

Artikel 2

[Vervallen per 12-12-2009]

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

Artikel 4

[Vervallen per 12-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 12-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 juni 2009

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage Beleidsregels ontslagtaak UWV 2009

[Vervallen per 12-12-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is gepubliceerd op www.werk.nl.]

Terug naar begin van de pagina