Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s [...] emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen

Geldend van 18-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juli 2009, nr. K&L2009045627, houdende verhoging van een subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

C

Indien het definitieve kentekenbewijs is afgegeven voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt de aanvraag afgehandeld met inachtneming van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, zoals die gold voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Artikel 2.19, eerste lid, van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen zoals dit luidt na inwerkingtreding van deze regeling, is uitsluitend van toepassing ten aanzien van onderhoudscontracten die na de inwerkingtreding van deze regeling worden afgesloten.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina