Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie

Geldend van 24-03-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2009, nr. MEVA/ICT-2939365, houdende verlening van mandaat en machtiging aan SenterNovem ter uitvoering van de Subsidieregeling zorginnovatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 19 juni 2009, kenmerk ZJZ0913460;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen;

 • b. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. Agentschap NL: baten-lastendienst van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap NL;

 • d. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • e. machtiging: bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

 • 1 Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het verstrekken van subsidies en vouchers op grond van de Subsidieregeling zorginnovatie.

 • 2 De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd ten aanzien van verweerschriften, beroepschriften en het vertegenwoordigen van de Minister in administratiefrechtelijke procedures.

Artikel 3

 • 1 De algemeen directeur van Agentschap NL is bevoegd aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

 • 2 De algemeen directeur van Agentschap NL draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat en machtiging aan de Minister ten behoeve van het centraal mandaatregister.

Artikel 5

 • 1 De gemandateerde ondertekent een in mandaat genomen besluit en overige stukken met:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  (de functieaanduiding van de gemandateerde van Agentschap NL),

  (de handtekening van de gemandateerde)

  (de naam van de gemandateerde)’

 • 2 De gemandateerde plaatst onder een in mandaat genomen besluit de volgende bezwaarclausule:

  ‘Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

  Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.’

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2009 treedt het in werking met ingang van de 2e dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Artikel 7

Dit besluit zal worden aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina