Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van de [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds tweede ronde 2009)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 16-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de staatssecretaris voor Europese Zaken van 8 juli 2009, nr. DVL 0702/2009 tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds tweede ronde 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 augustus 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 1.105.217,53.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening in het kader van het Europafonds gelden voor de periode van 1 augustus 2009 tot en met 31 december 2009 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub d van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Subsidieaanvragen worden ingediend in de periode vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 2 september 2009.

 • 2 Subsidieaanvragen worden ingediend aan de hand van het door de aanvrager daartoe ingevulde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.1

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Binnen twee maanden na sluiting van de indieningtermijn worden de besluiten op de aanvraag bekend gemaakt aan de subsidieaanvrager. Indien het aantal ingediende aanvragen of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan deze termijn worden verlengd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Europese Samenwerking

,

I.M. de Jong

Bijlage : Beleidsregels

[Vervallen per 01-01-2010]

De beleidsregels van het Europafonds zijn de spelregels waaraan subsidieaanvragen voor subsidie uit het Europafonds moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Doelstelling Europafonds

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Europafonds is in 2001 ingesteld door de Nederlandse regering. Doel is maatschappelijke organisaties te stimuleren in Nederland een bijdrage te leveren aan de discussie en voorlichting over Europese samenwerking. Het Europafonds biedt het maatschappelijk middenveld tevens de mogelijkheid verschillende doelgroepen in Nederland te betrekken bij de discussie over Europese samenwerking.

Het Europafonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de voorlichting en meningsvorming over de Europese Unie in Nederland. Uit het Europafonds worden geen structurele of instellingssubsidies verstrekt. Projecten die betrekking hebben op uitwisseling en/of onderzoek komen niet voor subsidie uit het Europafonds in aanmerking.

Drempelcriteria subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1. De aanvraag is in het Nederlands, correct ondertekend en tijdig per post toegezonden.

 • 2. De aanvrager is een Nederlandse organisatie opgericht volgens Nederlands recht met rechtspersoonlijkheid waarvan de statutaire zetel is gevestigd in Nederland (geen particulieren, VOF, maatschap of eenmanszaak).

 • 3. De totale subsidiabele projectkosten zijn hoger zijn dan € 10.000,000 en lager dan € 500.000,00.

 • 4. De looptijd van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is maximaal drie jaar.

 • 5. De aanvrager heeft niet meer dan twee keer eerder subsidie voor een soortgelijk project uit het Europafonds ontvangen.

 • 6. De aanvraag betreft geen omroepproductie.

Subsidieaanvragen die niet voldoen aan bovenstaande drempelcriteria worden afgewezen en niet inhoudelijk beoordeeld.

Inhoudelijke criteria subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2010]

Alleen subsidieaanvragen die voldoen aan de drempelcriteria worden getoetst aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • 1. Het project draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van het Europafonds en past binnen één of meer prioritaire onderwerpen:

  Prioritaire onderwerpen voor de tweede helft van 2009 zijn:

  • a. De toekomst van Europa en de rol van Nederland daarin;

  • b. De (concrete) gevolgen van EU-beleid voor de Nederlandse burger;

  • c. Europees burgerschap;

  • d. De rol van de EU t.a.v. klimaatbeleid, energiebeleid of financieel- economisch beleid (inclusief economische crisis);

  • e. De EU en sport;

  • f. 20 jaar na de val van de Berlijnse Muur;

  • g. Europese Jaar van Creativiteit en Innovatie.

  Dit laat onverlet dat ook nog andere onderwerpen voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

 • 2. Het projectvoorstel is zover uitgewerkt (met stappenplan, tijdsplanning en financiën) dat het direct en daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De doelstelling, doelgroep, onderwerpen en beoogde (meetbare) resultaten zijn hierin duidelijk beschreven.

 • 3. Bij de aanvraag is een 100 procent kostendekkende en sluitende begroting ingediend. Er wordt geen subsidie verleend ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van de aanvrager of reiskosten naar het buitenland. Evenmin wordt subsidie verleend ten behoeve van aanvragen die voornamelijk op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben.

 • 4. Het bereik van het project is realistisch en onderbouwd.

 • 5. Het project is aantoonbaar innovatief (nieuwe doelgroep en/of thematiek en/of communicatiemiddelen).

 • 6. Het project heeft een meer dan incidentele uitwerking. Het project is duurzaam.

 • 7. De gevraagde subsidie is kosteneffectief en staat in evenredige verhouding tot de aard, de omvang en de beoogde resultaten van de activiteiten en tot de omvang van de doelgroep.

 • 8. De aanvrager kan het project niet zonder subsidie van het Europafonds realiseren.

 • 9. De in Nederland gevestigde uitvoerder(s) is (zijn) deskundig en capabel om de activiteit uit te voeren. Dit kan blijken uit ervaring met soortgelijke projecten, professionaliteit van de aanvrager en die van eventuele samenwerkingspartners.

 • 10. Het bestaan van draagvlak voor de activiteiten. Het draagvlak kan blijken uit een bijdrage in de kosten door betrokkenen en/of samenwerking met derde partijen en/of een concrete vraag van de beoogde doelgroep(en).

Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2010]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 25 t/m 28 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het concreet uitgewerkte projectvoorstel (in het Nederlands) wordt ingediend door middel van het door de staatssecretaris voor Europese Zaken vastgestelde aanvraagformulier.

 • Het aanvraagformulier is te vinden op de websites:

  www.europahoortbijnederland.nl/europafonds en www.minbuza.nl.

 • Het volledig in het Nederlands ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier met de vereiste bescheiden moet tijdig per post worden toegezonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag t.a.v. DVL- Europafonds. Het aanvraagformulier met de vereiste bescheiden dient uiterlijk op 2 september 2009 per post te zijn verzonden en uiterlijk een week later zijn ontvangen op het ministerie. Daarbij is de datum van het poststempel bepalend.

 • Uitsluitend informatief dient daarnaast het ingevulde aanvraagformulier met alleen de begroting elektronisch te worden toegezonden aan dvl-europafonds@minbuza.nl. Deze elektronische toezending geldt uitdrukkelijk niet als officiële subsidieaanvraag.

 • Indien een subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager per e-mailbericht verzocht binnen 10 werkdagen de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvrager zijn aanvraag niet -of niet volledig- aanvult binnen deze termijn, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

 1. Het aanvraagformulier is geplaatst op www.europahoortbijnederland.nl/europafonds en www.minbuza.nl.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina