Mandaatbesluit Agentschap NL Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 2009, nr. K&L2009043966, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's (Mandaatbesluit SenterNovem Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de wnd. Algemeen directeur van SenterNovem van 18 mei 2009, kenmerk ZJZ0912210;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's en

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij het nemen van een besluit op bezwaar niet kan mandateren aan de functionaris die door hem is gemandateerd tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto's.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina