Circulaire Verbetering akten burgerlijke stand

Geldend van 15-07-2009 t/m heden

Circulaire Verbetering akten burgerlijke stand

Bij besluit van het Kabinet van 25 mei 2007 is ingestemd met een regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet. De regeling omvat onder meer een procedure voor vreemdelingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, om eenmalig ten overstaan van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) binnen twee maanden hun juiste identiteit (naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland) en nationaliteit aan te tonen.

Indien van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt en aan de voorwaarden wordt voldaan, stelt de IND opnieuw de identiteit en nationaliteit vast en verstrekt aan de betrokken vreemdeling een (nieuw) identiteitsbewijs in de vorm van een vreemdelingendocument.

Indien de vreemdeling in kwestie reeds is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de daarin vermelde gegevens afwijken van de gegevens zoals deze door de IND zijn vastgesteld, wordt de GBA overeenkomstig de bevindingen van de IND aangepast. Hierover is een circulaire aan alle gemeenten gezonden1 .

Ten aanzien van een aantal vreemdelingen behorende tot de hiervoor aangegeven categorie geldt dat gegevens van hen tevens zijn opgenomen in akten van de burgerlijke stand. Hierbij valt met name te denken aan personen die als ouder vermeld staan in de geboorteakte van een in Nederland geboren kind.

Ook is denkbaar dat het huwelijksakten of akten van registratie van een partnerschap betreft. Indien de gegevens die opgenomen zijn in die akten afwijken van de gegevens zoals deze vervolgens door de IND zijn vastgesteld en in de GBA zijn aangepast, dient de aanpassing tevens te worden doorgevoerd in de akten van de burgerlijke stand.

De verbetering van akten van de burgerlijke stand is geregeld in de artikelen 1:24 en 24a van het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt bepaald dat kennelijke schrijf- of spelfouten ambtshalve kunnen worden verbeterd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de verbetering van kennelijke misslagen behoeft hij de toestemming van de officier van justitie. De beslissing inzake andere verbeteringen is voorbehouden aan de rechter.

Om binnen het bestaande wettelijke kader, tot een efficiënte en snelle aanpassing van de akten te komen, is overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie en is besloten tot de volgende werkwijze:

U wordt verzocht om tot verbetering van de akten die het betreft over te gaan, na daartoe toestemming te hebben verkregen van de Officier van Justitie die voor uw arrondissement bevoegd is.

Deze toestemming kan gelijktijdig meerdere akten betreffen. In dat geval kan de toestemming van de Officier van Justitie ook akten betreffen die in een ander arrondissement worden gehouden (artikel 1:24a, eerste lid, BW).

Als bijlagen treft u een modelformulier aan waarmee toestemming tot verbetering van de akten aan de Officier van Justitie kan worden verzocht en een modelformulier waarbij de betrokken vreemdeling te kennen geeft of hij al dan niet instemt met het verzoek tot verbetering (bijlagen 1 en 2). Tevens is bijgevoegd een model voor het formulier waarmee toestemming door de Officier van Justitie wordt verleend (bijlage 3).

Indien u in individuele gevallen gegronde twijfel mocht hebben over de juistheid van de door de IND vastgestelde gegevens, dient u dat voor te leggen aan de Officier van Justitie. Deze zal u dan nadere instructies geven en zonodig de zaak voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

Indien de Officier van Justitie van mening is dat niet kan worden overgegaan tot verbetering van de desbetreffende akte van de burgerlijke stand, dient u de IND hiervan in kennis te stellen alsmede de gba-ambtenaar van uw gemeente. Voor het informeren van de IND is een model vastgesteld dat u als bijlage 4 aantreft.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. bij Circulaire Verbetering akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2)

Aan de Officier van Justitie

Op grond van de Circulaire tot verbetering van akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2), verzoek ik u toestemming te geven voor verbetering van de volgende akte(n) van de burgerlijke stand:

Geboorte/huwelijk/registratie partnerschap: Akte nr..... betreffende (geslachtsnaam, voornaam)

Geboorte/huwelijk/registratie partnerschap: Akte nr..... betreffende (geslachtsnaam, voornaam)

Geboorte/huwelijk/registratie partnerschap: Akte nr..... betreffende (geslachtsnaam, voornaam)

enz.

De verbetering betreft het/de volgende gegeven(s):

 • geslachtsnaam kind/moeder/vader/echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

 • voornamen kind/moeder/vader/echtgeno(o)te/geregistreerd partner

 • geboorteplaats kind/moeder/vader/echtgeno(o)t(e)e/geregistreerd partner

 • geboortedatum kind/moeder/vader/echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

Het/de nieuwe gegeven(s) luidt/luiden:

.....

.....

.....

..... .

enz.

Bijgevoegd treft u aan:

 • a) een volledig afschrift van de akte(n)

 • b) de verklaring(en) van de IND inzake identiteitsherstel

 • c) een kopie, dan wel uittreksel van de aangepaste persoonslijst in de GBA

 • d) de verklaring van instemming van de betrokkene met de verbetering

 • e) overige documenten, namelijk .....

Plaats, datum...

De ambtenaar van de burgerlijke stand te........

Bijlage 2. bij Circulaire Verbetering akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2)

Verklaring betrokkene(n)

Ondergetekende(n),

Geslachtsnaam.....

Voornamen.....

Geboorteplaats en -datum.....

Woonadres.....

Geslachtsnaam.....

Voornamen.....

Geboorteplaats en -datum.....

Woonadres.....

Verkla(art)ren dat hij/zij bekend is/zijn met het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand te............... de Officier van Justitie verzoekt om toestemming tot verbetering van de volgende akte(n) van de burgerlijke stand en dat hij/zij instem(t)men/niet instem(t)men met het verzoek.

Akte geboorte/huwelijk/registratie partnerschap nr.....

betreffende: geslachtsnaam en voornamen.....

Aard van de verbetering(en):

.....

.....

.....

Plaats, datum, ondertekening

Bijlage 3. bij Circulaire Verbetering akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2)

Toestemming Officier van Justitie tot verbetering akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2)

Betreft: akte(n) nr (s). .....

1. Overwegingen

De officier van justitie in het Arrondissement **** heeft een brief, met bijlagen, ontvangen van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ***, gedateerd ***. Hieruit blijkt dat in de akte(n) met bovengenoemd(e) kenmerk(en) en/of latere vermelding(en) bij die akte(n), ingeschreven in het daartoe bestemde register van genoemde gemeente, (een) misslag(en) voorkomt/voorkomen die verbetering behoeft/behoeven.

Gelet op artikel 1:24a BW en de circulaire van de Minister van Justitie d.d. ..... 2009 tot verbetering van akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2) heeft de ambtenaar de officier verzocht om toestemming als bedoeld in artikel 1:24a, eerste lid, BW.

In het onderhavige geval bestaat aanleiding toestemming te verlenen tot verbetering van genoemde akte(n) als beschreven in genoemde brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

2. Toestemming

Gelet op het vorenstaande, bezien in samenhang met artikel 1:24a, eerste lid, BW, geeft de officier genoemde ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming de misslag in genoemde akte(n) te verbeteren in vorenbedoelde zin.

Plaats, datum, ondertekening

Bijlage 4. bij Circulaire Verbetering akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2)

Bericht aan de IND inzake weigering toestemming tot verbetering van akten van de burgerlijke stand in verband met de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Kamerstuk II 2006/07, 31 018, nr. 2).

Aan de IND te .....

Hierbij deel ik u mee dat de Officier van Justitie te .....

geen toestemming verleent tot verbetering van de volgende akte(n) van de burgerlijke stand in het kader van de bovenvermelde regeling:

geboorte/huwelijk/registratie partnerschap akte nr .....

betreffende: geslachtsnaam en voornamen .....

geweigerde verbetering(en):

.....

Bijgevoegd treft u een kopie van de verklaring(en) van de IND inzake identiteitsherstel in het kader van deze regeling.

De ambtenaar van de burgerlijke stand te .....

(datum en ondertekening)

 1. Circulaire van 27 augustus 2007 van de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina