Regeling vaststelling bedragen 2009 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 12-07-2011.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 12-07-2009 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling bedragen 2009 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de regeling, wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de regeling, worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Tarief

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder a, van de regeling

omzet van de wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

€ 0 tot en met € 1 mln.

€ 1.500 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 1 mln. tot en met € 10 mln.

€ 1.000 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 10 mln.

€ 10 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

omzet van de wettelijke controles bij controlecliënten die geen organisatie van openbaar belang zijn

€ 0 tot en met € 10 mln.

€ 18 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 10 mln. tot en met € 50 mln.

€ 12 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 50 mln.

€ 1,50 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling

omzet van de wettelijke controles

€ 0 tot en met € 500.000

€ 96 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 500.000 tot en met € 1 mln.

€ 28 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 1 mln.

€ 14 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het overeenkomstig de artikelen 2 en 3 berekende bedrag wordt verminderd met een percentage van 20,25% voor accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling:

  • a. die op 1 juli 2009 lid waren van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • b. die na 1 juli 2009 een vergunning krijgen en op het moment van vergunningververlening lid zijn van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • c. waarvan voor 1 juli de vergunning is ingetrokken en die op het moment van die intrekking lid waren van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina