Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juni 2009, nr. IB/2009/128090, houdende regels voor de verstrekking van subsidie ter bevordering van de internationale oriëntatie van onderwijsinstellingen (Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-01-2015]

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a. het bieden van algemene en specifieke informatie over internationalisering aan onderwijsinstellingen en andere onderwijsgerelateerde instanties;

 • b. het uitvoeren van programma’s voor internationale samenwerking en uitwisseling en evaluatie van deze programma’s;

 • c. het ondersteunen en begeleiden van onderwijsinstellingen in het kader van programma’s en projecten gericht op internationalisering;

 • d. het ontwikkelen van ideeën ter bevordering van internationalisering van het onderwijs;

 • e. het ontwikkelen van expertise op het gebied van internationalisering in het onderwijs ten behoeve van versterking van internationalisering van het Nederlandse onderwijs;

 • f. het onderhouden van nationale en internationale contacten ter bevordering van de internationalisering van het onderwijs;

 • g. het vervullen van een platform-functie op het gebied van internationalisering en onderwijs in vreemde talen voor onderwijsinstellingen;

 • h. het, vanuit de opgebouwde expertise, namens de Minister uitvoeren van (subsidie)programma’s en projecten op het gebied van internationalisering en vreemde talen;

 • i. het desgevraagd adviseren van het veld over het (toekomstig) internationaliseringsbeleid van de Minister; en

 • j. het ontwikkelen van expertise bij en het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het bevorderen van meertaligheid.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend op aanvraag verleend.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de subsidieverlening, te weten, het bevorderen in brede zin van de internationale oriëntatie bij onderwijsinstellingen.

Artikel 4. Maximaal beschikbare subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor subsidieverlening in het kader van deze regeling is in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 € 2,5 mln per kalenderjaar beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in verband met de loon- en prijsbijstellingen.

Artikel 5. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidieaanvraag omvat een meerjarenactiviteitenplan en een meerjarenraming voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een afschrift van de geldende statuten van de subsidieaanvrager.

Artikel 6. Meerjarenactiviteitenplan

[Vervallen per 01-01-2015]

Het meerjarenactiviteitenplan bevat in elk geval:

 • a. een overzicht van de aan de activiteiten gerelateerde doelstellingen, streefwaarden en prestatie-indicatoren;

 • b. een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten.

Artikel 7. Meerjarenraming

[Vervallen per 01-01-2015]

De meerjarenraming biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven die de aanvrager in verband met de te subsidiëren activiteiten voorziet in de jaren waarop de raming betrekking heeft.

Artikel 8. indiening subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 oktober 2009.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt gezonden naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  t.a.v. de directie Internationaal Beleid

  IPC 2300

  Postbus 16375

  2500 BJ Den Haag

Artikel 9. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Subsidie wordt slechts aan één aanvrager verleend.

 • 2 De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de tijdig ingediende aanvragen op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de bevordering in brede zin van de internationale oriëntatie bij onderwijsinstellingen

 • 3 Bij zijn beslissing, bedoeld in het tweede lid houdt de Minister rekening met:

  • a. de mate waarin de aanvrager in staat moet worden geacht alle activiteiten, bedoeld onder a tot en met j, uit te voeren;

  • b. de mate waarin de aanvrager in staat moet worden geacht de activiteiten, bedoeld onder a tot en met j, in samenhang uit te voeren;

 • 4 Subsidie wordt verleend voor 4 jaar.

Artikel 10. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2015]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt het verleende subsidiebedrag verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidieontvanger stuurt jaarlijks voor 1 juni een jaarverslag aan de Minister. Het jaarverslag bevat een overzicht van de activiteiten die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

 • 2 Het jaarverslag wordt vergezeld van een jaarrekening waarmee inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de subsidie is besteed.

 • 3 De jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring waaruit de rechtmatige besteding van de subsidiemiddelen blijkt en is voldaan aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overleg

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidieontvanger voert ten minste twee keer per jaar overleg met de Minister, waarin in ieder geval de stand van zaken van de uitvoering van de activiteiten en de uitputting van de subsidie aan de orde komen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid voert de subsidieontvanger periodiek technisch overleg met de directie Internationaal Beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van het activiteitenplan.

Artikel 13. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de Minister te voeren beleid.

 • 2 De subsidieontvanger geeft aan door of namens de Minister aangewezen ambtenaren op verzoek inzage in de in artikel 17 van de Wet overige OCW-subsidies bedoelde administratie en verstrekt alle inlichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een juist inzicht te verkrijgen in de besteding van de subsidie.

 • 3 De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 14. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De reserve bedraagt ten hoogste 10% van de verleende subsidie.

Artikel 15. Diensten voor en door derden

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de beschikbaarstelling van goederen aan derden of het verrichten van diensten voor derden, niet zijnde onderwijsinstellingen brengt de subsidieontvanger een vergoeding in rekening die tenminste kostendekkend is.

 • 2 Indien de subsidieontvanger in het kader van de subsidieverstrekking diensten of werkzaamheden door derden wil laten uitvoeren, neemt hij daarbij de Europese aanbestedingsregelgeving in acht.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

[Vervallen per 01-01-2015]

De subsidieontvanger werkt mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de Minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de Minister van rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom die rusten op de voortbrengselen van de in het kader van de subsidieverstrekking uit te voeren activiteiten.

Artikel 17. Aanvraag tot vaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor 1 juni 2014 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een eindverslag.

Artikel 18. Eindverslag

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het eindverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Artikel 19. Andere verplichting van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 01-01-2015]

De te subsidiëren activiteiten worden in afstemming met het EU-programma Lifelong Learning Programme uitgevoerd.

Artikel 20. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie wordt vastgesteld binnen 8 weken na ontvangst van de gegevens, bedoeld in artikel 17.

 • 2 Niet bestede subsidiemiddelen worden na afloop van de subsidieperiode teruggevorderd.

Artikel 21. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2015]

De subsidie wordt aan de subsidieontvanger jaarlijks in 4 voorschotten van gelijke grootte beschikbaar gesteld, tenzij de subsidieontvanger een onderbouwde afwijkende liquiditeitsbehoefte bij de subsidieaanvraag aanlevert.

Artikel 23. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 24. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina