Belastingen op milieugrondslag, vliegbelasting, op nul zetten tarieven voor de vliegbelasting

[Regeling vervallen per 30-12-2009.]
Geldend van 02-07-2009 t/m 29-12-2009

Belastingen op milieugrondslag, vliegbelasting, op nul zetten tarieven voor de vliegbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In artikel X van de Wet van 1 juli 2009, Stb. 280, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen zijn de tarieven voor de vliegbelasting in artikel 77 van de Wet belastingen op milieugrondslag (de wet) op nul gezet. Artikel X van die wet is in werking getreden op 1 juli 2009 bij het Besluit van 1 juli 2009, Stb. 281, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel X van de Wet fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen.

Het voorstel tot afschaffing van de vliegbelasting zal worden opgenomen in het nog in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2010. Dit is ook aangekondigd in de brief over fiscale vergroening van  juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 492, nr. 11).

Het op nul zetten van de tarieven voor de vliegbelasting ontslaat belastingplichtigen echter niet van hun verplichtingen die in de belastingwetgeving zijn opgenomen over het doen van aangifte. Dit geldt ook voor hun administratieve verplichtingen. Dat houdt in dat belastingplichtigen voor de vliegbelasting ook na 1 juli 2009 periodiek aangifte moeten blijven doen ondanks dat er met ingang van 1 juli 2009 geen belasting is verschuldigd. Zij moeten ook aantekening blijven houden van de aantallen passagiers die van de luchthavens vertrekken.

Daarnaast moeten de luchtvaartmaatschappijen aan de belastingplichtigen gegevens blijven verstrekken voor de juiste toepassing van de vliegbelasting (artikel 79, tweede lid, van de wet). Ook die verplichting verdwijnt niet met het op nul zetten van de tarieven voor de vliegbelasting.

Goedkeuring

[Vervallen per 30-12-2009]

Om onnodige administratieve lasten te voorkomen keur ik goed, dat

  • de exploitanten van luchthavens geen aangifte vliegbelasting doen over tijdvakken vanaf het derde kwartaal 2009;

  • de exploitanten van luchthavens geen administratieve vastleggingen met het oog op de vliegbelasting meer verrichten met betrekking tot het vertrek van passagiers op of na 1 juli 2009;

  • de luchtvaartmaatschappijen aan de exploitanten van luchthavens geen gegevens meer verstrekken die voor de heffing van de vliegbelasting nodig zijn, voor zover die gegevens betrekking hebben op het vertrek van passagiers op of na 1 juli 2009.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel X van de Wet van 1 juli 2009, Stb. 280, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen in werking is getreden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2009

De

staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina