Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

Geldend van 10-07-2009 t/m heden

Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 141, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

De officieren en de onderofficieren der Koninklijke marechaussee zijn voor zover zij namens de Commandant der Koninklijke marechaussee geschikt en bekwaam zijn geoordeeld, met de opsporing van strafbare feiten belast.

Artikel 2

Met de opsporing van strafbare feiten zijn eveneens belast de militairen van de Koninklijke marechaussee die zijn toegelaten tot de fase beroepspraktijkvorming van de opleiding algemeen opsporingsambtenaar Koninklijke marechaussee in de gevallen waarbij tijdens die fase van de opleiding door hen daadwerkelijk politietaken worden uitgeoefend.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina