Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en bijzondere rijksbijdragen Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 09-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2009, nr. IVV/BBO/2009/13923, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijsragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds, voor het jaar 2009

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2010]

De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedraagt voor het jaar 2009: € 6.662.100.000.

Artikel 2. Bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 Deze rijksbijdragen bedragen voor het jaar 2009:

    • a. voor het Ouderdomsfonds: € 1.213.152.000;

    • b. voor het Nabestaandenfonds: € 22. 401.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina