Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-07-2011.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 04-11-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2009, nr. IVV/BBO/2009/14358, tot vaststelling van de bedragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2009

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2009 bedragen: € 35.546.000.000

Artikel 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds

Met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2009:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 3.086.400.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 45.500.000;

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 4.896.400.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treeft in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven