Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-07-2011.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het mogelijk te maken om aan de werknemer, bedoeld in de Ziektewet, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet ouder is dan 55 jaar, in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking recht te geven op ziekengeld, indien er direct voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake is geweest van werkloosheid van ten minste 52 weken en nadat dertien weken van ziekte zijn verstreken;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel V. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen.

Artikel VI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 2 juli 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven