Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van Chinese kool 2009

[Regeling vervallen per 05-11-2009.]
Geldend van 08-07-2009 t/m 04-11-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juni 2009, houdende vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van Chinese kool 2009)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 13 maart 2009;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Karate Zeon (toelatingsnummer 12698N) ter bestrijding van de late koolvlieg (Delia radicum) en minerende fruitvlieg (Scaptomyzo flava) in Chinese kool.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2009]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 120 dagen erna.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van Chinese kool 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 05-11-2009]

Ingevolge voornoemd besluit is het tijdelijk toegestaan om het gewasbeschermingsmiddel Karate met Zeon technologie (toelatingsnummer 12698N) te gebruiken in de teelt van Chinese kool, mits de navolgende voorschriften in acht worden genomen.

  • Toegestaan is het gebruik, vanaf de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant tot 120 dagen erna, als gewasbeschermingsmiddel in de teelt van Chinese kool ter beperking van schade door de late koolvlieg (Delia radicum) en de minerende fruitvlieg (Scaptomyza flava).

  • Het gewasbeschermingsmiddel toepassen, zodra aantasting wordt waargenomen. De toepassing zo nodig eenmaal herhalen. Het middel mag echter ten hoogste tweemaal worden toegepast gedurende een teelt.

  • Dosering: 0,05 liter per ha.

  • Teneinde alle in het water levende organismen te beschermen, is een toepassing op percelen die grenzen aan het oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien bij de toepassing van het middel gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende doppen.

  • Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

  • Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product ook niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel kunnen zoeken.

  • Veiligheidstermijn: de termijn tussen de laatste toepassing van het middel en de oogst van de Chinese kool moet ten minste 7 dagen bedragen.

Terug naar begin van de pagina