Regeling landelijke sportorganisaties Successiewet 1956

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 05-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juni 2009, nr. S/2935450, houdende vaststelling van de voorwaarden op grond waarvan een sportorganisatie vrijgesteld wordt van belasting over schenkingen en legaten (Regeling landelijke sportorganisaties Successiewet 1956)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 32, 32a en 33 van de Successiewet 1956;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als landelijke sportorganisatie als bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, onder 8°, 32a, tweede lid, en 33, eerste lid, onder 13°, van de Successiewet 1956 is aangewezen elke landelijke sportorganisatie die:

  • a. volledige rechtsbevoegdheid heeft;

  • b. niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld;

  • c. de bevordering en organisatie van de beoefening van een of meer takken van sport ten doel heeft;

  • d. nationaal representatief is voor een of meer takken van sport;

  • e. als nationale vertegenwoordiger van een bepaalde tak van sport erkend is door de internationale organisatie die geacht wordt op wereldniveau deze sport te representeren;

  • f. als leden hoofdzakelijk verenigingen of stichtingen heeft die sportbeoefening bij hen ten doel hebben; en

  • g. regels heeft gesteld voor de bij hen aangesloten verenigingen of stichtingen met betrekking tot de te verlenen of te erkennen vaardigheidsonderscheidingen en voor de bevoegdheid van leiders en begeleiders, alsmede voor de kwaliteit van de daartoe in te stellen proeven en examens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De belastinginspecteur vraagt bij verschil van inzicht over de vraag of een sportorganisatie is aangewezen in de zin van artikel 1, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een oordeel bij beschikking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landelijke sportorganisaties Successiewet 1956.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina