Instellingsbesluit Stuurgroep zwangerschap en geboorte

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 05-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2009, nr. CZ/EKZ/2930473, houdende instellingsbesluit van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Stuurgroep: de Stuurgroep, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak aanbevelingen te formuleren aan de minister omtrent het optimaliseren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte, in het bijzonder met betrekking tot de bovengemiddelde perinatale morbiditeit en mortaliteit van baby’s in achterstandswijken en de bovengemiddelde sterfte tijdens avond-, nacht en weekenduren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De leden van de Stuurgroep worden benoemd en ontslagendoor de minister.

 • 2 De minister voegt aan de Stuurgroep een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van de taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Tot lid van de Stuurgroep worden benoemd:

  • a. als onafhankelijke voorzitter: de heer J. van der Velden;

  • b. als secretaris: mevrouw J.J. Pultrum;

  • c. tien andere leden.

 • 2 Van de in het eerste lid, onder b, bedoelde leden worden benoemd na voordracht van:

  • d. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: 1 lid;

  • e. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: 1 lid;

  • f. De Landelijke Huisartsenvereniging en de Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen: 1 lid;

  • g. De Vereniging voor Anesthesiologie: 1 lid;

  • h. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: 1 lid;

  • i. Zorgverzekeraars Nederland: 1 lid;

  • j. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: 1 lid;

  • k. ActiZ: 1 lid

  • l. Branchebelang Thuiszorg Nederland: 1 lid;

  • m. De Consumentenbond: 1 lid.

 • 3 Tot toehoorder van de Stuurgroep nemen de volgende organisaties deel aan de bijeenkomsten:

  • a. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  • b. Inspectie voor de Gezondheidszorg;

  • c. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde organisaties kunnen voor elk door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger voordragen.

 • 5 De Stuurgroep kan een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.

 • 6 De voorzitter en leden van de Stuurgroep ontvangen vergoeding per vergadering.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

De Stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast. De Stuurgroep is, op basis van een door VWS goedgekeurde begroting, bevoegd om externe expertise in te schakelen. De secretaris bereidt deze besluiten voor.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De Stuurgroep brengt uiterlijk 1 januari 2010 aan de minister een integraal advies, zoals omschreven in artikel 2 lid 3, uit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

De archiefbescheiden van de Stuurgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van het besluit wordt gedaan en werkt terug tot en met 15 augustus 2008.Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep zwangerschap en geboorte. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina