Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 04-07-2009 t/m 30-09-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 18 juni 2009, nr. 5600438, houdende vaststelling van de administratiekosten, bedoeld in artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, alsmede wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie, het Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2007 (Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes)

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen de administratiekosten tweejaarlijks worden geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals vastgesteld door het Centraal Planbureau. Tevens kan een herijking van de administratiekosten plaatsvinden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2007.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Indien artikel VII van het bij koninklijk boodschap van 12 maart 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen (31 386) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treden de artikelen 1 tot en met 4 van deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

  • 2 Artikel 5 van deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Naar boven