Inkomstenbesluit Werkloosheidswet

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 29-02-2012

Besluit van 26 juni 2009 tot vaststelling van regels met betrekking tot de inkomsten uit arbeid, bedoeld in artikel 35aa, eerste lid, Werkloosheidswet, de berekening daarvan en de periode waaraan deze worden toegerekend (Inkomstenbesluit Werkloosheidswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 maart 2009, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/I/2009/5640;

Gelet op artikel 35aa, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 april 2009, nr. W12.09.0080/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid van 24 juni 2009, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/I/2009/9844;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel een maand waarop de aangifte waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen, betrekking heeft;

 • b. verlof: een tussen de werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen tijdvak, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;

 • c. werknemersverzekering: de werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen en de vrijwillige werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • d. aanvangsjaar: het kalenderjaar dan wel, indien artikel 3.66 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is, het boekjaar waarin de werknemer de werkzaamheden, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de Werkloosheidswet, is gaan verrichten.

Artikel 2. Omschrijving inkomsten uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 2 Indien de berekening van de inkomsten uit arbeid, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, leidt tot een negatief bedrag, worden die inkomsten op nihil gesteld.

Artikel 3. Uitbreiding omschrijving inkomsten uit arbeid

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Gedurende de periode dat de werknemer recht heeft op:

  of met verlof is, worden tevens als inkomsten uit arbeid beschouwd de inkomsten uit arbeid die werden genoten in het aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin:

  • 1°. het recht ontstond op een uitkering als bedoeld onder a, b of c;

  • 2°. het verlof aanving.

 • 2 Niet als inkomsten uit arbeid wordt beschouwd het loon dat door de werknemer wordt genoten indien hij tegelijkertijd uit hoofde van dezelfde arbeidsrelatie inkomsten als bedoeld in het eerste lid geniet.

 • 3 Indien een uitkering als bedoeld in het eerste lid niet tot uitbetaling komt omdat deze niet is aangevraagd, wordt voor de toepassing van dit besluit de uitkering in aanmerking genomen als ware deze genoten.

Artikel 4. Berekening inkomsten uit arbeid van de langdurig werkloze

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 De inkomsten uit arbeid, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel a, en 3, worden over een periode van ten hoogste 52 kalenderweken op basis van het per kalenderweek gewerkte aantal uren berekend naar de gemiddelde inkomsten per kalenderweek.

 • 2 De gemiddelde inkomsten per kalenderweek worden gebaseerd op de opgave door de werkgever of de inhoudingsplichtige van het loon van de werknemer in de aangiftetijdvakken gelegen in de periode, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Berekening inkomsten uit arbeid van de startende zelfstandige

[Vervallen per 01-03-2012]

De inkomsten uit arbeid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, c en d, van de startende zelfstandige worden berekend op basis van de volgende formule:

I = I1 + ((I2 x W) / 52)

     

waarbij:

     

I

=

de inkomsten uit arbeid;

I1

=

de inkomsten over het aanvangsjaar;

I2

=

de inkomsten over het jaar gelegen na het aanvangsjaar;

W

=

het aantal weken gelegen tussen de eerste dag van het aanvangsjaar en de dag waarop de toestemming, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de Werkloosheidswet is verleend.

Artikel 6. Toerekening inkomsten uit arbeid van de startende zelfstandige

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 2 Indien de uitkering per week of een veelvoud daarvan wordt betaald, worden de inkomsten uit arbeid per week vastgesteld op 1,92 % van de inkomsten, bedoeld in artikel 2, onderdelen b, c en d.

Artikel 7. Omrekening

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Indien het bij de toepassing van artikel 4 noodzakelijk is om niet in euro’s uitgedrukte inkomsten uit arbeid om te rekenen in euro’s, geschiedt dat met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

 • 2 Een wijziging van een wisselkoers, als bedoeld in het eerste lid, beïnvloedt de vastgestelde inkomsten uit arbeid niet, met dien verstande dat:

  • a. bij wijziging van de inkomsten uit arbeid, anders dan ten gevolge van de koersmutaties, een omrekening plaatsvindt; en

  • b. ten minste eens per jaar een omrekening plaatsvindt.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (Stb. 269) in werking treedt.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Inkomstenbesluit Werkloosheidswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste juni 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina