Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-05-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juni 2009, nr. WJZ/130220 (8260), houdende vaststelling van een vaste vergoeding aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Commissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 6 van de Regeling behandeling bezwaarschriften OCW (Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW)

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2011]

  • 3 De vergoeding per vergadering voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.

  • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

  • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina