Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing [...] langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)

Geldend van 26-06-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2009, nr. DLZ/SFI-2936670, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, houdende aanvulling van de aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten, in verband met uitbreiding van SGLVG-verblijfplaatsen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 22 september 2008 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2008/09, 26 631, nr. 273);

Gezien mijn inbreng van het schriftelijk verslag van 27 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 26 631, nr. 279);

Besluit:

Enig artikel

Voor het maken van productieafspraken voor 2009 voor zorg met verblijf voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten op verblijfplaatsen die ten behoeve van die categorie van gehandicapten na 30 juni 2009 zijn toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn extra financiële middelen tot ten hoogste € 47 miljoen beschikbaar.

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing beleidsregels op die voor zover nodig terugwerken tot 1 juli 2009.

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina