Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 09-07-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 17 juni 2009, nr. SB2009041651, houdende regels voor het subsidiëren van maatwerkadviezen voor woningen (Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. adviseur: verstrekker van een maatwerkadvies;

 • b. agentschap: agentschap SenterNovem;

 • c. BRL: door de Raad voor de Accreditatie vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn;

 • d. eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft en daarin zijn hoofdverblijf heeft;

 • e. maatwerkadvies: EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL 9500, deel 2;

 • f. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen in woningen door middel van het laten opstellen van maatwerkadviezen met het oogmerk om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister kan aan een eigenaar-bewoner subsidie verstrekken voor het laten opstellen van een maatwerkadvies voor de betrokken woning, indien dat advies:

  • a. is opgesteld door een adviseur die beschikt over een geldig procescertificaat voor het verlenen van diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen ten behoeve van het maatwerkadvies, en

  • b. is uitgebracht op of na 1 juli 2009.

 • 2 De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt de kosten voor het laten opstellen van het maatwerkadvies, tot een bedrag van ten hoogste € 200,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2010: € 9.500.000,–.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt door de eigenaar-bewoner elektronisch of met gebruikmaking van het formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, ingediend.

 • 2 Bij de aanvraag wordt een afschrift van de factuur en van het betalingsbewijs meegezonden.

 • 3 Op verzoek wordt door de eigenaar-bewoner een afschrift van het maatwerkadvies overgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Op de aanvragen tot subsidievaststelling wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 2 Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

Met een maatwerkadvies als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld een maatwerkadvies dat is opgesteld door een adviseur die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het beroepsniveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór laatstgenoemde datum aangevraagde of verstrekte subsidie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2011]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

[Vervallen per 01-01-2011]

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen in de kosten voor het opstellen van een maatwerkadvies. Als u voor uw woning een maatwerkadvies door een erkend adviseur laat opstellen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie.

Voor deze subsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning in Nederland waarvoor het maatwerkadvies is afgegeven;

 • Het advies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur die beschikt over een geldig procescertificaat;

 • De subsidie wordt slechts éénmaal per woning verstrekt;

 • De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200,–, inclusief BTW;

 • Het advies is afgegeven op of na 1 juli 2009.

1. Persoonlijke gegevens

[Vervallen per 01-01-2011]

 

Aanvrager (eigenaar en bewoner)

 

Achternaam

 
 

Tussenvoegsel(s)

 
 

Voorletters

 
 

Geslacht

0 man 0 vrouw

 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

 

Voormalig sofi-nummer →

Burgerservicenummer (BSN)

 
 

Rekeningnummer (van aanvrager)

 

adres →

Straat en huisnummer

 
 

Postcode en woonplaats

 
 

Telefoon privé

 
 

Telefoon werk (niet verplicht)

 
 

E-mailadres (niet verplicht)

 

2. Maatwerkadvies

[Vervallen per 01-01-2011]

 

Factuurbedrag

€ 

 

Datum waarop het advies is afgegeven (dd-mm-jjjj)

...... -- ...... -- ......

Vraag uw adviseur →

Certificaat nummer bedrijf1

 

1 Vraag uw adviseur of kijk op www.kbi.nl/zoek-een-certificaathouder, zoek op BRL 9500–02 Maatwerkadvies Woningen, KOMO.

3. Bewijsstukken

[Vervallen per 01-01-2011]

Onderstaande bewijsstukken moeten worden meegestuurd.

 • Kopie van de factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op adres.

 • Betalingsbewijs van de factuur.

Let op!

[Vervallen per 01-01-2011]

 • Stuur alle benodigde bewijsstukken mee voor een goede afhandeling van uw subsidieaanvraag.

 • Zie voor de exacte subsidievoorwaarden de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen (www.senternovem.nl/maatwerkadvies).

 • Het in strijd met de waarheid ondertekenen en/of het verschaffen van onjuiste/onvolledige informatie in het kader van deze aanvraag kan leiden tot weigeren van verlening en verstrekking van de aangevraagde subsidie dan wel terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie en het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

 • Houd rekening met een behandeltermijn van vier weken, na ontvangst door SenterNovem

 • Een spoedprocedure is niet mogelijk.

 • Vragen? Kijk op www.senternovem.nl/maatwerkadvies.

Tot slot

[Vervallen per 01-01-2011]

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijsstukken naar:

SenterNovem

Afd. MWA

Postbus 17

6130 AA Sittard

4. Ondertekenen

[Vervallen per 01-01-2011]

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gecontroleerd aan de hand van bestanden van externe organisaties (bijvoorbeeld de gemeente of kadaster) en dat mijn gegevens worden vastgelegd in een database van SenterNovem.

Naam aanvrager

   

Handtekening aanvrager

Datum

...... -- ...... -- 20..

Terug naar begin van de pagina