Tijdelijke subsidieregeling omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-04-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2009, nr. PLW/2009/13297, tot verstrekken van subsidie voor de omscholing van werknemers (Tijdelijke subsidieregeling omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidie omscholing werknemer

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister verstrekt, overeenkomstig de regels van deze regeling, op aanvraag aan een werkgever subsidie voor de omscholing van een werknemer, die in de periode van drie maanden onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking bij een andere werkgever een dienstbetrekking had en aldaar:

 • a. een met ontslag bedreigde werknemer was;

 • b. werkzaam was op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvan de overeengekomen duur geëindigd is in de periode van drie maanden onmiddellijk voorafgaande aan zijn huidige dienstbetrekking, dan wel zou eindigen op het tijdstip waarop zijn huidige dienstbetrekking is ingegaan, dan wel zou eindigen in de periode van vier maanden onmiddellijk na aanvang van zijn huidige dienstbetrekking:

 • c. werkzaam was op grond van een uitzendovereenkomst, dan wel,

 • d. werkzaam was op grond van een 0-uren-overeenkomst.

Artikel 3. Aanvraagtijdvak

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De mogelijkheid tot het indienen van subsidieaanvragen bestaat slechts gedurende een door de Minister vastgesteld aanvraagtijdvak.

 • 2 Het aanvraagtijdvak voor het kalenderjaar 2009 loopt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2009.

 • 3 Het aanvraagtijdvak voor het kalenderjaar 2010 loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2, wordt aangevraagd door de werkgever tot wie de om te scholen werknemer in dienstbetrekking staat.

 • 2 De subsidie wordt verleend aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidieaanvraag wordt bij het UWV ingediend met gebruikmaking van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat door de subsidieaanvrager volledig wordt ingevuld en ondertekend.

Artikel 6. Volgorde behandeling subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het van toepassing zijnde subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake, indien wordt voldaan aan artikel 5.

 • 3 Indien subsidieverlening op grond van de subsidieaanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het van toepassing zijnde subsidieplafond, wordt, indien de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 7. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het UWV beslist op de subsidieaanvraag binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 bedraagt € 19 miljoen.

 • 2 Subsidieaanvragen die in het kalenderjaar 2009 worden ingediend komen ten laste van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009.

 • 3 Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2010 bedraagt € 40 miljoen.

 • 4 Subsidieaanvragen die in het kalenderjaar 2010 worden ingediend komen ten laste van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2010.

Artikel 9. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Subsidie wordt slechts verleend, indien:

  • a. de omscholing wordt gegeven aan een werknemer als bedoeld in artikel 2;

  • b. de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking met de te scholen werknemer na 1 januari 2009 is aangegaan;

  • c. de omscholing opleidt tot een diploma of een certificaat dat in de sector waarin de subsidieaanvrager zijn bedrijf of beroep heeft, algemeen is aanvaard; en

  • d. de omscholing door een externe scholingsaanbieder wordt gegeven.

 • 2 Geen subsidie wordt verleend voor zover de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten van omscholing zijn gemaakt voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag bij het UWV.

Artikel 10. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten van de omscholing van de werknemer, tot een maximum van € 2500,– per werknemer, indien in de sector waarin de subsidieontvanger zijn bedrijf of beroep heeft een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds werkzaam is en dat Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 50% of meer van de kosten van de omscholing van de werknemer voor zijn rekening neemt.

 • 2 De subsidie bedraagt 35% van de kosten van de omscholing van de werknemer, tot een maximum van € 1750,– per werknemer, indien in de sector waarin de subsidieontvanger zijn bedrijf of beroep heeft een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds werkzaam is en dat Opleidings- en Ontwikkelingsfonds minder dan 50% van de kosten van de omscholing van de werknemer voor zijn rekening neemt.

 • 3 Indien in de sector waarin de subsidieontvanger zijn bedrijf of beroep heeft een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ontbreekt, bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de omscholing van de werknemer, tot een maximum van € 2500,– per werknemer.

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de subsidie de werkelijk ten laste van de werkgever gebleven kosten, te boven gaat.

Artikel 11. Declaratie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidieaanvrager dient uiterlijk zes maanden na afloop van de omscholing van de werknemer bij het UWV een declaratie in met gebruikmaking van een door het UWV beschikbaar gesteld declaratieformulier, dat door de subsidieaanvrager volledig wordt ingevuld en ondertekend.

Artikel 12. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

Het UWV stelt de subsidie vast uiterlijk dertien weken na ontvangst van de volledige declaratie.

Artikel 13. Verplichtingen subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidieaanvrager is verplicht:

  • a. desgevraagd aan het UWV aan te tonen dat de omscholing waarop de declaratie betrekking heeft, heeft plaatsgevonden en dat is voldaan aan de subsidievoorwaarden en de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • b. onverwijld een melding te doen aan het UWV zodra aannemelijk is dat de omscholing niet of niet geheel zal plaatsvinden, of dat niet aan de subsidievoorwaarden of de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

  • c. alle medewerking te verlenen aan een steekproef met betrekking tot het voldoen aan de subsidievoorwaarden en de aan de subsidie verbonden verplichtingen, alsmede de juistheid van de gedeclareerde kosten, door daartoe door het UWV aangewezen personen.

Artikel 14. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister verleent aan het UWV het volgende mandaat:

  • a. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;

  • c. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 Het UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij het UWV werkzame functionarissen. Het UWV doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 15. Verslag UWV

[Vervallen per 01-01-2013]

Het UWV brengt aan de Minister inhoudelijk en financieel verslag uit over de uitvoering van de regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 16. Financiering en administratie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidiebedragen en uitvoeringskosten van deze regeling worden gefinancierd uit een rijksbijdrage ten laste van de begroting van de Minister.

 • 2 In verband met het middelenbeheer wordt de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als middelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

 • 3 De artikelen 5.32, 5.33, 5.34 en 5.35 van de Regeling Wfsv zijn van overeenkomstige toepassing op de subsidies en uitvoeringskosten, met dien verstande dat de artikelen 5.34 en 5.35 niet van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van de uitvoeringskosten.

 • 4 Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen en uitgaven voor de subsidies en de uitvoeringskosten op grond van deze regeling.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2012, van toepassing op de afwikkeling van de subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina