Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

[Regeling vervallen per 16-07-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 30-06-2010

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2009, nr. DCB/CZW/WVOB 2009-0000279708, houdende de vaststelling van de maximale vergoeding voor emolumenten van het burgerlijk rijkspersoneel (Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 16-07-2010]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van:

Artikel 3

[Vervallen per 16-07-2010]

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het besluit, wordt gesteld op € 0,22 per afgelegde kilometer.

Artikel 4

[Vervallen per 16-07-2010]

De regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 mei 2008, nr. 2008-0000202306, houdende de vaststelling van de maximale vergoeding voor emolumenten van het burgerlijk rijkspersoneel (Stcrt. 94), wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 16-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 juni 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2009.

Artikel 6

[Vervallen per 16-07-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina