Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2009

[Regeling vervallen per 07-07-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 06-07-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 9 juni 2009, nr. 5603278/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van medewerkers van Recreatie Noord-Holland N.V.

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de Recreatie Noord-Holland N.V. van 26 maart 2009 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de regiopolitie Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar:

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in dienst van Recreatie Noord-Holland N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 07-07-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 07-07-2014]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als flora- en faunabeheerder gebruik maken van handboeien en een korte wapenstok van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type en een gecertificeerde diensthond.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien, een korte wapenstok en pepperspray nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een gecertificeerde diensthond.

Artikel 4

[Vervallen per 07-07-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 07-07-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Artikel 6

[Vervallen per 07-07-2014]

 • 1 De directeur van Recreatie Noord-Holland N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, Team BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 07-07-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 9 juni 2009, nr. 5603278/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 07-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 juli 2009 en vervalt op 7 juli 2014, alsmede met ingang van de dag waarop een of meer aandelen van Recreatie Noord-Holland N.V. worden vervreemd aan een natuurlijke persoon of een private rechtspersoon, die niet voor 100% in overheidshanden is.

Artikel 9

[Vervallen per 07-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina