Wijzigingsregeling Tijdelijke energieregeling markt en innovatie, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 25-06-2009 t/m 31-12-2009

Wijzigingsregeling Tijdelijke energieregeling markt en innovatie, enz.

De Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

  • 2 De aanvraag om subsidievaststelling voor een duurzame warmtemaatregel als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie, waarbij de activiteiten zijn voltooid tussen 10 september 2008 en de datum van inwerkingtreding van deze regeling, wordt ingediend uiterlijk dertien weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werkingmet ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2 tot en met 5, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem te weten de vestiging aan de Juliana van Stolberglaan 3, 2509 AC Den Haag en die aan de Catharijnesingel 59, 3503 RE Utrecht.

Den Haag, 15 juni 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina