Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)

Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 21-07-2009 t/m heden

Besluit van 12 juni 2009, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (PbEG L 11) (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2009, nr. BJZ2009012137, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op beschikking nr. 2003/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 11) en de artikelen 8.5, 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 8.45, 10.41, eerste lid, 10.43, eerste lid, en 11.2 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2009, nr. W08.09.0059/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009, nr. BJZ2009038751, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]

Artikel V

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juni 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2009

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Bijlage behorend bij artikel I, onder I

[Red: Wijzigt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.]

Naar boven