Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009

[Regeling vervallen per 24-06-2014.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 23-06-2014

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 17 juni 2009, kenmerk 5593499/Justis/09 strekkende tot verlenging van het categoriaal besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2004

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelezen het verzoek van de Unie van Waterschappen van 13 februari 2009, kenmerk 47039 EV;

Gelet op artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2014]

Maximaal 220 personen, werkzaam bij een waterschap en belast met de daadwerkelijke handhaving van de waterstaats- en milieuwetgeving, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 24-06-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-06-2014]

De directeur van de Unie van Waterschappen brengt jaarlijks, doch uiterlijk op 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt in dit verslag in ieder geval:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren bij de waterschappen;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurd examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 24-06-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 17 juni 2009, nr. 5593499/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 24-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 24-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juni 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR/BOA

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina