Regeling leerplusarrangement vo

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 mei 2009, nr. VO/FBI/125070, tot vervanging en verbetering van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen (Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Hoofdlijnen

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Paragraaf 1. Doelomschrijving

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 2. Doelomschrijving

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 De minister kan aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO verstrekken aan het bevoegd gezag van een school ten behoeve van de vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van meer maatwerk aan leerlingen, en het maximaliseren van de schoolprestaties.

 • 2 [Red: Vervallen.]

Paragraaf 2. Leerplusarrangement VO

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 De verstrekking van aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vindt plaats voor één kalenderjaar.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt bepaald op grond van het aantal L+A-leerlingen dat op de teldatum van enig kalenderjaar bij de school als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven.

 • 3 Verstrekking van de aanvullende personele bekostiging vindt uiterlijk plaats in de maand mei 2021. Voorwaarde voor deze verstrekking is dat op zowel de teldatum 1 oktober 2019 als op de teldatum 1 oktober 2020 de drempel, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is gehaald.

 • 4 De betaling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

 • 6 Vaststelling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats na de verstrekking van de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in het derde lid, en binnen zes maanden na ontvangst van de verklaring van de accountant, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 4. Drempel

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 Bij de bepaling of het bevoegd gezag van een school in aanmerking komt voor de aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt getoetst aan de volgende drempels per vestiging per onderwijssoort in een cyclus van teldata van steeds twee achtereenvolgende jaren:

  • a. minimaal 30% apc-leerlingen in het praktijkonderwijs

  • b. minimaal 30% apc-leerlingen in het vmbo

  • c. minimaal 50% apc-leerlingen in het havo

  • d. minimaal 65% apc-leerlingen in het vwo

  • e. minimaal 30% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw met vmbo

  • f. minimaal 50% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw zonder vmbo.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen elementcodes die aangeven aan welke onderdelen van het eerste lid de leerlingen worden toegerekend.

 • 3 In de cyclus, bedoeld in het eerste lid, worden de twee achtereenvolgende teldata slechts éénmaal bij de vaststelling van de drempel gehanteerd.

 • 4 De drempel, bedoeld in het eerste lid, wordt procentueel bepaald door per onderdeel van het eerste lid het aantal apc-leerlingen van de vestiging per onderwijssoort te delen door het totaal aantal leerlingen van de vestiging per onderwijssoort en rekenkundig af te ronden op een geheel getal.

 • 5 Bij de bepaling van het aantal apc-leerlingen wordt de postcode uit de BRP, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers, als uitgangspunt genomen. In het geval de postcode niet in de BRP is opgenomen, wordt de postcode gehanteerd die door het bevoegd gezag van de school aan de minister is aangeleverd.

Artikel 5. Berekening aanvullende personele bekostiging

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 De aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt berekend door het aantal L+A-leerlingen op basis van de tweede achtereenvolgende teldatum, te vermenigvuldigen met het bedrag per L+A-leerling.

 • 2 Het bedrag per L+A-leerling wordt bepaald door het beschikbare budget per kalenderjaar te delen door het totaal aantal L+A-leerlingen van de scholen op de tweede teldatum.

 • 3 Het beschikbare budget en het bedrag per L+A-leerling worden uiterlijk in december in de Staatscourant bekendgemaakt als bijlage 2 bij deze regeling.

 • 4 De lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden wordt uiterlijk in december in de Staatscourant bekendgemaakt als bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 6. Samenvoeging van scholen in verband met aanvullende personele bekostiging Leerplusarrangement VO

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 In het geval één of meer scholen voor voortgezet onderwijs worden samengevoegd in de periode tussen de eerste teldatum en de tweede daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarbij één of meer scholen worden opgeheven, dan dient voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, te worden uitgegaan alsof de samenvoeging op de eerste teldatum reeds was tot stand gekomen.

 • 2 In geval een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt gesticht op 1 augustus gelegen tussen de twee achtereenvolgende teldata, bedoeld in artikel 4, eerste lid, komt het bevoegd gezag van de school niet eerder in aanmerking voor de aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO dan het tijdstip waarop ook voor de overige scholen de aanvullende personele bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt vastgesteld op basis van de nieuwe cyclus van twee achtereenvolgende teldata.

Artikel 6a. Opheffen en creëren van vestigingen tussen de twee teldata

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Indien in de periode tussen de eerste teldatum en de daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, een school één of meer nieuwe vestigingen creëert of één of meer vestigingen opheft, dan worden voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, leerlingen op de vestigingen alleen geteld op de eerste en tweede teldatum zoals de situatie op dat moment is.

Paragraaf 3. Nieuwkomers VO

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8. Uitzondering op aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9. Vaststelling aantal formatieplaatsen

[Vervallen per 01-01-2017]

Paragraaf 4. Eerste opvang Vreemdelingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 11. Aanvullende personele bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 12. Berekening van de aanvullende bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 13. Extra aanvullende bekostiging eerste opvang

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 14a. Uitzondering peildata 1 april 2016 en 1 oktober 2016

[Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 3. Beleid en verantwoording

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 16. Beleid en verantwoording

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling inzet voor het onderwijskundig beleid, de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school licht de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling, in over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen daarover van die partijen herkenbaar bij het bepalen van dat beleid.

 • 3 Het bevoegd gezag van de school betrekt de inzet van de aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling bij het overleg met de gemeente over het bestrijden van onderwijsachterstanden.

 • 4 Het bevoegd gezag van de school werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die gericht zijn op het verschaffen van nadere inlichtingen aan de minister over de uitvoering van de regeling.

Hoofdstuk 4. Financiële verantwoording

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 17. Financiële verantwoording

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 1 De aanvullende personele bekostiging op grond van deze regeling wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Verrekening van de eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende personele bekostiging.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 19. Intrekking

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Artikel 19a. Overgangsrecht voor de periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

De bepaling in artikel 2, eerste lid, van de Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002 ter zake van de bekostiging blijft van kracht voor de periode van 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006.

Artikel 20. Overgangsrecht elektronisch bestand van 1 oktober 2007 van scholen voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, zoals dat luidde op 31 juli 2006

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Bij een afwijking van het elektronisch bestand van 1 oktober 2007 van meer dan 1% van de integrale leerlingtelling van 1 oktober 2007 vindt voor het bevoegd gezag van de school met betrekking tot de teldatum 1 oktober 2007 geen toepassing plaats van artikel 4, eerste lid.

Artikel 20a. Overgangsrecht leerlingentelling bij omzetten dislocatie in vestiging

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

 • 2 Het eerste lid blijft buiten toepassing indien toepassing ervan voor een school zou leiden tot een lagere aanvullende bekostiging voor de jaren 2011 en 2012.

Artikel 21. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 22. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leerplusarrangement vo.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling leerplusarrangement vo

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

GROEP

DREMPEL

GROEP 1 VMBO

30%

GROEP 2 PRO

30%

GROEP 3 HAVO

50%

GROEP 4 VWO

65%

GROEP 5 GEMENGD MET VMBO

30%

GROEP 6 GEMENGD MET AVO

50%

Elementcodetabel VO schooljaar 2019-2020 aangevuld met de nieuwe elementcodes VO voor het schooljaar 2020-2021

ELEMENTCODE

KORTE OMSCHRIJVING

GROEP

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

0015

Ljvb op VWO/HAVO

6

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0017

Ljvb op VWO

4

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

0090

Praktijkonderwijs

2

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

4

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

4

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

4

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

4

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

4

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

4

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

4

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

4

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

4

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

4

0300

HAVO

3

0370

HAVO Prf Nat/Tech

3

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

3

0372

HAVO Prf Ec/Maat

3

0373

HAVO Prf Cul/Maat

3

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

1

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

0474

MAVO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

1

0700

International Baccalaureate middle years programme

3

0800

International Baccalaureate diplom programme

4

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

4

0802

European Secondary School ESS 1-5

4

0803

European Secondary School ESS 6-7

4

0804

International Baccalaureate Career-related programme

3

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

1

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

2215

LWOO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

1

4011

VWO-ATH naar VAVO

4

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4021

VWO-GYM naar VAVO

4

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4031

HAVO naar VAVO

3

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4411

LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4413

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4433

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4453

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4473

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4493

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4513

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4533

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4553

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4573

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4593

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

1

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

1

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

1

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

1

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

1

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

1

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

1

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

1

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

1

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

1

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

1

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

1

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

1

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

1

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

1

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

1

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

1

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

1

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

1

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

1

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

1

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

1

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

1

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

1

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

1

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

1

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

1

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

1

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

1

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

1

6711

VMBO BB Groen

1

6721

VMBO KB Groen

1

6731

VMBO GL Groen

1

6755

LWOO BB Groen

1

6765

LWOO KB Groen

1

6775

LWOO GL Groen

1

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

1

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

1

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

1

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

1

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

1

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

1

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

1

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

1

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

1

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

1

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

1

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

1

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

1

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

1

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

1

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

1

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

1

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

1

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

1

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

1

7711

VMBO BB LWT Groen

1

7721

VMBO BB ENT Groen

1

7755

LWOO BB LWT Groen

1

7765

LWOO BB ENT Groen

1

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

1

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

1

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

1

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

1

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

1

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

1

Bijlage 2. behorende bij artikel 5, derde lid, van de Regeling leerplusarrangement vo

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Het totaal beschikbare budget en het bedrag per L+A leerling is:

 

2021

Totaal beschikbare budget voor L+A

€ 50.932.000,–

Bedrag per L+A leerling

€ 757,–

Bijlage 3. behorende bij artikel 5, vierde lid, van de Regeling leerplusarrangement vo

[Regeling vervallen per 01-02-2024 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2024]

Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden L+A 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1013

1014

1015

1016

1018

1021

1022

1024

1025

1031

1032

1033

1034

1036

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1061

1062

1063

1064

1065

1067

1068

1069

1072

1073

1074

1076

1079

1083

1086

1087

1091

1092

1093

1094

1095

1097

1102

1103

1104

1106

1107

1212

1221

1314

1324

1334

1353

1354

1503

1504

1505

1622

1784

1813

1946

1951

2033

2034

2035

2262

2263

2273

2287

2315

2316

2321

2511

2512

2513

2515

2516

2518

2521

2524

2525

2526

2531

2532

2533

2541

2542

2543

2544

2545

2562

2563

2571

2572

2584

2591

2592

2595

2612

2624

2625

2715

2717

2722

2802

2905

3012

3014

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3042

3052

3053

3061

3063

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3089

3112

3114

3118

3119

3122

3192

3193

3194

3311

3314

3317

3333

3511

3513

3515

3525

3526

3527

3551

3552

3554

3555

3561

3562

3563

3564

3706

3765

3816

4006

4142

4337

4382

4383

4463

4537

4621

4812

4814

4816

4826

4827

5011

5014

5022

5025

5042

5044

5046

5049

5212

5213

5224

5231

5233

5462

5612

5615

5621

5622

5625

5632

5641

5642

5643

5651

5654

5665

5701

5702

5703

5705

5914

5915

5921

5922

5925

6042

6043

6044

6045

6163

6165

6214

6217

6224

6412

6415

6534

6535

6537

6538

6541

6542

6543

6544

6545

6546

6714

6811

6822

6823

6826

6828

6831

6832

6833

6834

6841

7002

7202

7204

7323

7413

7415

7416

7417

7511

7512

7513

7514

7523

7533

7541

7543

7544

7545

7553

7556

7557

7574

7601

7603

7604

7605

7606

7824

7942

8021

8022

8031

8223

8224

8225

8226

8231

8233

8243

8442

8911

8918

8921

8923

8924

8937

9602

9711

9713

9715

9716

9732

9733

9736

9737

9741

9742

9743

9931

9933

Naar boven