Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009, nr. BJZ2009038757, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Regeling basisregistraties adressen en gebouwen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 9, tweede lid, 14, tweede lid, en 17, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Inrichting van de basisregistratie

Artikel 2

Bij de administratieve inrichting van de basisregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de processen ter uitvoering van de verplichtingen die bij of krachtens de wet op hen rusten op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze worden vormgegeven.

Artikel 3

Bij de technische inrichting van de basisregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat:

  • a. voor het houden van de basisregistratie een uitwijkconfiguratie beschikbaar is, en

  • b. van de in de basisregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up wordt gemaakt.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Voor zover in de bijlagen I en II bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst) (PbEU 2015, L 241), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie adressen en gebouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 8 juni 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven