Besluit beperking openbaarheid archief van het FVP over de periode 1972–1998 ex artikel 10 Archiefbesluit 1995

Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Besluit van de Raad van Bestuur van Sociale verzekeringsbank te Amstelveen, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het FVP over de periode 1972–1998 (als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995)

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de over te brengen archiefbescheiden van het archief van het FVP 1972–1998 de volgende beperkingen gesteld:

  • 1. De archiefbescheiden van bovengenoemd archief, met inventarisnummer: 141, 151–154 zijn niet openbaar voor het verstrijken van een periode van 75 jaar na datering van het betreffende archiefbescheid.

  • 2. Raadpleging van de archiefbescheiden, is, gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

    • De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd.

    • De verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van het archief FVP 1972–1998, in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen.

    Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de directeur van het Nationaal Archief het verzoek.

  • 3. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

  • 4. Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Voorzitter Raad van Bestuur

,

E.F. Stoové

Terug naar begin van de pagina