Regeling vaststelling vergoedingen leden veterinaire tuchtcolleges, en aanwijzing ambtenaren artikelen 16 en 29 WUD 1990

[Regeling vervallen per 13-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 juni 2009, nr. 2521, houdende de aanwijzing ambtenaren, bedoeld in artikel 16 en 29 WUD 1990, en vaststelling van de vergoedingen voor de leden van het Veterinair Tuchtcollege en het Veterinair Beroepscollege

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 16, vijfde lid, 25, 26, vijfde lid, en 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-05-2014]

Als ambtenaar, bedoeld in artikel 16, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 wordt aangewezen de Chief Veterinary Officer, werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 13-05-2014]

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 worden aangewezen de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer, beiden werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 13-05-2014]

De vacatiegelden, bedoeld in artikel 25 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 bedragen:

Artikel 4

[Vervallen per 13-05-2014]

De vacatiegelden, bedoeld in artikel 25 in samenhang met artikel 26, vijfde lid, van Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, bedragen:

Artikel 5

[Vervallen per 13-05-2014]

De leden-beroepsgenoten en de plaatsvervangende leden-beroepsgenoten van het Veterinair Tuchtcollege en het Veterinair Beroepscollege ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7

[Vervallen per 13-05-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 13-05-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vergoedingen leden veterinaire tuchtcolleges, en aanwijzing ambtenaren artikelen 16 en 29 WUD 1990.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juni 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina