Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008

Geldend van 17-06-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2009, nr. MT-2009-2, houdende verhoging van subsidieplafonds op grond van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 (Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 43 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina