Beleidsregel vervreemding onroerende zaken ex artikel 18 Wet toelating zorginstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 16-06-2009 t/m 31-12-2010

Beleidsregel inzake vervreemding van onroerende zaken op basis van artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, zoals vastgesteld door het College sanering op 8 mei 2009

Het College sanering zorginstellingen,

Gelet op artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Als het College sanering besloten heeft dat een instelling – die voornemens is gebouwen of terreinen of delen daarvan blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken – goedkeuring voor dit voornemen behoeft, zal het College sanering in eerste aanleg verlangen dat de vervreemding plaatsvindt via een open en transparant proces. Hierbij wordt gedacht aan een tenderprocedure, verkoop via een makelaar, verkoop via een inschrijving bij een notaris, het plaatsen van een advertentie, het benaderen van meerdere partijen en dergelijke. Doel hiervan is om tot een marktconforme prijs te komen. Als op bovenstaande wijze wordt vervreemd/verhuurd en dergelijke, kan in principe met één taxatie, opgemaakt door een onafhankelijke taxateur, worden volstaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Mocht een instelling van mening zijn dat afwijking van dit open en transparante proces aan de orde is, dan zal de instelling dit gemotiveerd aan het College sanering moeten voorleggen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Het College sanering kan instemmen met de afwijking, als genoemd in artikel 3, als de instelling zich in een vroeg stadium met dit verzoek tot het College sanering heeft gewend en het College sanering instemt met de motivering van de instelling om tot afwijking te komen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Als het College sanering instemt met de afwijking van het in artikel 2 gestelde, zullen er ten minste 2 onafhankelijk opgemaakte taxaties door de instelling geleverd moeten worden waaruit blijkt dat de voorgestelde prijs marktconform is. Bij kleine transacties kan, ter beoordeling van het College sanering, met één taxatie worden volstaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

Indien het College sanering twijfel heeft bij de taxatie(s) als genoemd in artikel 5, is het College sanering bevoegd als contra-expertise zelf een taxatie te laten verrichten op kosten van de instelling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Een positief boekresultaat, behaald door vervreemding, waarvoor op grond van artikel 18 van de wet toestemming van het College sanering is vereist en verkregen, behoeft door de instelling niet gestort te worden in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, tenzij anders bepaald door het College sanering.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregels vormen een aanvulling op het ‘Beleid en beleidskader College sanering zorginstellingen inzake transacties onroerende zaken, zoals eerder vastgesteld op 29 mei 2008’ voorzover dit beleid en beleidskader betrekking heeft op artikel 18 van de wet. Tevens vormt het een aanvulling op het ‘toetsingskader onroerende zaken’.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel treedt in werking 1 dag na datum publicatie in de Staatscourant.

Het

College

sanering zorginstellingen.
Terug naar begin van de pagina