Verordening op de praktijkstage

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2013

Verordening op de praktijkstage

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 67, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

2. Stagebestuur

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een stagebestuur binnen de Orde.

 • 2 Het bestuur kan aan het stagebestuur mandaat verlenen betreffende de praktijkstage, het praktijkexamen en de aanwijzing van stagebureaus.

 • 3 Het bestuur stelt beleidsregels vast betreffende de praktijkstage en het praktijkexamen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Het aantal leden van het stagebestuur wordt door het bestuur bepaald, doch bedraagt ten minste vijf.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur benoemt de voorzitter en de overige leden van het stagebestuur uit de leden van de Orde voor een periode van vier jaren.

 • 2 Herbenoeming voor een aansluitende periode van vier jaren is slechts eenmaal mogelijk.

 • 3 Degene die is benoemd ter vervulling van een opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats de benoeming is geschied, had moeten aftreden.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan het bestuur voor de voor de eerste maal benoemde leden van het stagebestuur een kortere eerste zittingsperiode vaststellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Het aftreden van de leden van het stagebestuur vindt plaats overeenkomstig een door het stagebestuur vastgesteld rooster.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het stagebestuur kan betreffende de uitvoering van de in artikel 2, tweede lid, genoemde taken mandaat verlenen aan een door het bestuur als zodanig aangewezen stagebureau.

 • 2 Het bestuur wijst op schriftelijk verzoek een stagebureau aan binnen een accountantspraktijk, een accountantsafdeling of de Belastingdienst, indien:

  • a. voldoende organisatorische waarborgen, waaronder menskracht, middelen en deskundigheid aanwezig zijn voor de uitvoering van de taken van het stagebureau;

  • b. het stagebureau een betrouwbare, volledige en controleerbare documentatie heeft met betrekking tot de praktijkstage;

  • c. het stagebureau zich houdt aan de bij of krachtens de Wet op de Registeraccountants gestelde regels.

 • 3 Het schriftelijk verzoek omvat een plan van aanpak waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in het tweede lid genoemde criteria.

 • 4 De Orde kan een eigen stagebureau instellen.

 • 5 Het bestuur kan de aanwijzing van een stagebureau intrekken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een stagebureau kan een of meerdere stagemeesters aanstellen binnen het stagebureau.

 • 2 De minimale eisen voor een stagemeester zijn:

  • a. de stagemeester beschikt over de benodigde vaardigheden en deskundigheid; en

  • b. de stagemeester kan en is bereid voldoende tijd aan de begeleiding van een stagiair te besteden.

3. De praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het doel van de praktijkstage is de stagiair de in de opleiding verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te leren toepassen, waarbij de door de CEA vastgestelde eindtermen maatgevend zijn.

 • 2 De praktijkstage is ingedeeld in zes semesters.

 • 3 De minimale tijdsbesteding van een stagiair aan in het kader van de praktijkstage te verrichten werkzaamheden bedraagt 500 uur per semester.

4. Toelating tot de praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur laat tot de praktijkstage toe degene die:

 • 1. toelaatbaar of toegelaten is tot een universitair masterprogramma dat toegang geeft tot een aangewezen postinitiële accountantsopleiding dan wel tot een universitair masterprogramma dat de accountantsopleiding afdekt; of

 • 2. toelaatbaar of toegelaten is tot een aangewezen postinitiële accountantsopleiding.

5. Het praktijkexamen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur stelt een examenregeling vast.

 • 2 Het bestuur wijst examinatoren aan ten behoeve van het afnemen van het praktijkexamen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Het praktijkexamen toetst de vaardigheid in de praktijk met betrekking tot de in artikel 2 van het Besluit houdende regels inzake de accountantsopleiding genoemde vakgebieden, in het bijzonder de vakgebieden externe verslaggeving, bestuurlijke informatieverzorging en accountantscontrole.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het praktijkexamen is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • a. De stagiair stelt gedurende drie jaren na de aanvang van de praktijkstage elk semester een praktijkverslag op, waarin ten minste de aard en de omvang van de door hem verrichte werkzaamheden zijn vastgelegd.

  • b. De stagiair stelt een afstudeerscriptie op over een onderwerp dat ligt op het terrein van een van de vakgebieden externe verslaggeving, bestuurlijke informatieverzorging en accountantscontrole.

  • c. In een mondeling examen worden mede op basis van de afstudeerscriptie de vaardigheden van de stagiair in de praktijk getoetst.

 • 2 Het in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde mondelinge examen kan eerst worden afgelegd:

  • a. indien het getuigschrift van de opleiding is behaald, en

  • b. nadat aan alle overige eisen met betrekking tot de praktijkstage is voldaan.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De resultaten van (de onderdelen van) het praktijkexamen die met goed gevolg zijn afgelegd, worden vastgelegd door het bestuur.

 • 2 Degene die het praktijkexamen met een voldoende resultaat heeft afgelegd, ontvangt daarvan een door het bestuur af te geven getuigschrift.

6. Vrijstelling

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur kan aan houders van een universitair of gelijkwaardig diploma voor een of meer van de in lid 2 van dit artikel genoemde vakgebieden, vrijstelling verlenen van de toetsing van het vermogen om de theoretische kennis in de praktijk toe te passen, indien daarvoor relevante praktische werkervaring is opgedaan, afgesloten met een door de staat erkend examen of diploma.

 • 2 De werkzaamheden, bedoeld in het vorige lid, betreffen de vakgebieden genoemd in artikel 8 lid 1 en 2 van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006.

7. Geldelijke bijdragen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2014]

Degene die aan de praktijkstage en het praktijkexamen of onderdelen daarvan wenst deel te nemen, wordt daartoe niet toegelaten dan na betaling van door de ledenvergadering bij verordening vast te stellen bedragen.

9. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2014]

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot 1 september 2007 geldt in aanvulling op artikel 9 van deze verordening met betrekking tot de toelating tot het eerste jaar van de praktijkstage dat tevens worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van een getuigschrift van de opleiding HBO Accountancy of van de opleiding HBO-Accountancy, afstudeerrichting RA.

10. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2014]

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken de Verordening op de praktijkopleiding, vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 14 december 1995 (Stcrt. 248), gewijzigd op 12 december 1996 (Stcrt. 246).

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 en werkt terug tot 1 oktober 2006.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de praktijkstage.

Terug naar begin van de pagina