Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2009–2010 tot en met 2012–2013

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 17-06-2009 t/m 31-07-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 mei 2009, nr. PO/OO/120306, houdende vaststelling van de impulsgebieden ten behoeve van de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding in impulsgebieden (Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2009–2010 tot en met 2012–2013)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 28a, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling impulsgebieden

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de schooljaren 2009–2010 tot en met 2012–2013 worden de in de bijlage opgenomen viercijferige postcodegebieden aangewezen als impulsgebied.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2009–2010 tot en met 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage bij artikel 1

[Vervallen per 01-08-2013]

Bijlage 244574.png
Postcodes met begincijfer 1 t/m 6
Bijlage 244575.png
Postcodes met begincijfer 7 t/m 9
Terug naar begin van de pagina