Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân

Geldend van 13-06-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gelet op het bestuursakkoord Rijk-provincies 2008–2011, tot stand gekomen op 4 juni 2008;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. stuurgroep: Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân;

 • b. bestuursakkoord: bestuursakkoord Rijk-provincies 2008–2011;

 • c. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • d. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

 • 1 De stuurgroep heeft tot taak een nadere uitwerking te geven aan de afspraak inzake de Friese taal, zoals neergelegd in het bestuursakkoord, en daartoe:

  • a. concrete voorstellen te doen om rijkstaken en -bevoegdheden op het terrein van de Friese taal zoveel mogelijk naar de provincie Fryslân te decentraliseren waarbij de samenhang tussen beleidsruimte en financiële verantwoordelijkheid nadrukkelijk punt van aandacht zal zijn;

  • b. concrete voorstellen te doen voor de operationalisering van een samenhangende decentralisatie en coördinatie van taken en bevoegdheden die verband houden met de Friese taal.

 • 2 De stuurgroep wordt gevraagd uiterlijk 1 januari 2010 te rapporteren aan de Minister en de Staatssecretaris, de overige betrokken bewindslieden en aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport is de stuurgroep opgeheven.

Artikel 4

 • 1 De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. mr. R.J. Hoekstra (voorzitter)

  • mw. drs. M.J. Sanders-ten Holte

  • dhr. prof.dr. J. de Ridder

  • mw. drs. M.C.M. Waanders

  • dhr. prof.dr. P.J.J. Zoontjens

  • dhr. dr. R. Bagchus.

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en leden van de stuurgroep.

 • 3 Het secretariaat van de stuurgroep wordt gevoerd door de heer dr. M.H. Klijnsma, hoofd Cluster Kwaliteit en Kaderstelling Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer drs. S. Akkerman, hoofd afdeling Cultuur, Taal & Onderwijs van de provincie Fryslân.

 • 4 Het secretariaat wordt bij de uitoefening van zijn taak rechtstreeks aangestuurd door de stuurgroep en voert zijn werkzaamheden onafhankelijk van de betrokken bewindspersonen en het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân uit.

 • 5 De stuurgroep kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

 • 6 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

De voorzitter van de stuurgroep ontvangt een vergoeding van € 332,– per vergadering voor zijn werkzaamheden. De daarvoor in aanmerking komende leden van de stuurgroep ontvangen een vergoeding van € 256,– per vergadering voor hun werkzaamheden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân.

Dit besluit zal, met toelichting, in de Nederlandse en de Friese taal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina