Besluit regels registratie elektronische adressen van derden en elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 23 februari 2009, 5588516/09/6, Directie Wetgeving;

Gelet op artikel 475, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 26 maart 2009, nr. W03.09.0056/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 mei 2009, 5602491/09/6, Directie Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Elektronische adressen van derden waaraan een afschrift van het beslagexploot, een afschrift van de executoriale titel en het formulier, bedoeld in artikel 475, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen worden gelaten, worden opgenomen in een register dat door een door de Minister van Justitie aangewezen bestuursorgaan wordt gehouden met het oog op een doelmatige tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten alsmede andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken.

  • 2 Van een elektronisch adres, een wijziging van een elektronisch adres en de afmelding van een elektronisch adres waaraan kan worden betekend, wordt door de derde aan het aangewezen bestuursorgaan kennisgegeven.

  • 3 De in het vorige lid bedoelde kennisgevingen worden binnen vijf dagen na ontvangst hiervan door het aangewezen bestuursorgaan verwerkt. Vanaf de verwerking van de kennisgevingen kunnen beslagexploten elektronisch op het opgegeven of gewijzigde adres worden gelaten of vervalt de mogelijkheid aan een elektronisch adres een exploot te laten.

Artikel 2

Aan de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch betekenen van een beslagexploot aan een derde worden de volgende eisen gesteld:

  • a. er wordt een systeem voor gegevensverwerking gebruikt dat de derde in staat stelt om de verzender te identificeren en na te gaan of een bericht authentiek is en daadwerkelijk afkomstig is van de verzender;

  • b. er wordt een systeem voor gegevensverwerking gebruikt dat in staat is om te controleren of het bericht volledig is en niet onbevoegdelijk is gewijzigd;

  • c. er wordt een systeem van gegevensverwerking gebruikt dat volgens nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht is.

Artikel 3

De derde bevestigt automatisch elektronisch de ontvangst van een elektronisch verzonden beslagexploot.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag (Stb. 2008, 435) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de zestiende juni 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven