Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 17-06-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van 26 mei 2009, houdende aanwijzing van principes van goed bestuur voor bedrijfslichamen (Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. AV/SDA/2009/7166;

Gelet op artikel 92a, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 29 april 2009, nr. W12.09.0110/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2009, nr. AV/SDA/2009/10667;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Een bedrijfslichaam stelt in ieder geval voldoende waarborgen voor goed bestuur als bedoeld in artikel 92a, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, indien hij zijn organisatie en werkwijze heeft ingericht overeenkomstig de principes van goed bestuur welke zijn aangewezen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 mei 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende juni 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen

[Vervallen per 01-01-2015]

Aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen1

[Vervallen per 01-01-2015]

1. Benoemingsproces bestuur

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe I

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur draagt er aan bij dat de uitvoering van het proces dat voorafgaat aan de benoeming van voorzitters transparant en op grond van adequate criteria geschiedt. Eenzelfde houding vraagt het van de ondernemers- en werknemersorganisaties die bestuursleden mogen benoemen.

2. Taak en verantwoordelijkheid bestuur

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe II

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur is gericht op het uitvoeren van de in de wet omschreven taak van een bedrijfslichaam. Bestuurders richten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden op het algemeen belang en op het gemeenschappelijk belang van de bedrijfsgenoten.

Principe III

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaarmaking van relevante financiële relaties van het bedrijfslichaam met andere rechtspersonen en organisaties.

3. Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe IV

[Vervallen per 01-01-2015]

Het toekennen van vergoedingen geschiedt op transparante wijze.

4. Integriteit en personele unies

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe V

[Vervallen per 01-01-2015]

Bestuurders voorkomen belangenverstrengeling, doen datgene wat mogelijk is om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en maken geen misbruik van hun positie.

Principe VI

[Vervallen per 01-01-2015]

Personele unies moeten aan duidelijke eisen op het terrein van de transparantie, verantwoording en functiescheiding voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor personele unies op bestuurdersniveau tussen een bedrijfslichaam en een derdeorganisatie waarmee financiële of contractuele relaties bestaan.

Principe VII

[Vervallen per 01-01-2015]

Bestuurders houden geen informatie achter, tenzij deze vertrouwelijk is.

Principe VIII

[Vervallen per 01-01-2015]

Van uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en vergelijkbare activiteiten op kosten van derden wordt door bestuurders altijd mededeling gedaan in het dagelijks bestuur, onder vermelding van het doel. Het dagelijks bestuur beoordeelt of de activiteit in het belang is van het bedrijfslichaam.

Principe IX

[Vervallen per 01-01-2015]

Geschenken mogen slechts in ontvangst worden genomen respectievelijk worden geschonken, voor zover daarmee de integriteit van betrokkenen niet wordt aangetast.

Principe X

[Vervallen per 01-01-2015]

Bedrijfsmiddelen die voor een zakelijk doel ter beschikking worden gesteld mogen in beginsel niet voor privé-gebruik worden ingezet.

Principe XI

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur stelt een integriteitsprotocol voor medewerkers op.

5. Besluitvorming

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XII

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur draagt er zorg voor dat de bedrijfsgenoten, op basis van een communicatieplan, in staat worden gesteld om gelijktijdig van de inhoud van de verschillende fasen van de beleidscyclus kennis te nemen.

Principe XIII

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur biedt bedrijfsgenoten mogelijkheden om in de verschillende fasen van de beleidscyclus actief betrokken te raken bij de besluitvorming om daarop invloed uit te oefenen.

Principe XIV

[Vervallen per 01-01-2015]

Bij het besluit tot het verrichten van een nieuwe activiteit of tot aanpassing van een bestaande activiteit, moet het bestuur beargumenteren waarom er ten aanzien van (aanpassing van) die activiteit gekozen is voor publieke uitvoering.

Principe XV

[Vervallen per 01-01-2015]

Bij elk besluit van het bestuur dat leidt of kan leiden tot het optreden van administratieve lasten, dient het bestuur aan te geven hoe groot deze zijn en waarom zij noodzakelijk zijn.

6. Vierjaarlijks draagvlakonderzoek

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XVI: zie toelichting.

7. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XVII

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten aanzien van wensen tot wijziging van de werkingssfeer van het bedrijfslichaam onderzoekt het bestuur eerst of er alternatieven zijn die daaraan tegemoet kunnen komen. Aan een verzoek tot wijziging van de werkingssfeer wordt door het bestuur meegewerkt indien het verzoek voldoet aan bepaalde voorwaarden.

8. Heffingenbeleid

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XVIII

[Vervallen per 01-01-2015]

Om het verband tussen de financiering van activiteiten van een bedrijfslichaam enerzijds en het nut dat een (sub)sector daaraan kan ontlenen anderzijds zo groot mogelijk te doen zijn, legt het bestuur voor de financiering van de activiteiten van het bedrijfslichaam bij voorkeur bestemmingsheffingen op.

Principe XIX

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur voorkomt dat ondernemingen meerdere heffingen van verschillende bedrijfslichamen krijgen opgelegd. Indien een dergelijke samenloop door omstandigheden niet kan worden voorkomen, zal het bestuur zich inspannen zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden.

9. Efficiency en effectiviteit

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XX

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie. Daartoe worden de geëigende instrumenten ingezet. In elk geval worden de eigen prestaties en financiële kengetallen geheel of gedeeltelijk vergeleken met die van de andere bedrijfslichamen (benchmarking), tenzij dit geen bruikbare informatie oplevert of anderszins niet mogelijk is.

10. Aanbesteding

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XXI

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur handelt voor het gunnen van externe opdrachten volgens standaardaanbestedingsprocedures, gerelateerd aan drempelbedragen, en communiceert hierover op actieve wijze.

11. Klachtenbehandeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XXII

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur draagt er zorg voor dat mondeling of schriftelijk ingediende klachten behoorlijk en zorgvuldig worden behandeld. Het bedrijfslichaam maakt daartoe gebruik van een klachtenprotocol.

12. Intern toezicht, horizontale verantwoording en verticaal toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Principe XXIII

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtig stelsel van intern toezicht en horizontale verantwoording, ingekaderd in het stelsel van verticaal toezicht.

  1. Deze principes zijn overgenomen uit de Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen van 30 maart 2007 die bij de SER verkrijgbaar is.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina