Cusumsysteem Keurmeester APK

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 19-07-2014 t/m 31-03-2017

Cusumsysteem Keurmeester APK

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikelen 90 en 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door de politie of RDW;

 • b. cusumsysteem keurmeester: het systeem van bonus- en strafpunten voor de keurmeester zoals bedoeld in artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

 • c. keuringsbevoegdheid: de bevoegdheid om voertuigen APK te keuren en met behulp van een door de RDW geaccepteerd systeem af te melden. Deze bevoegdheid moet blijken uit een diploma Keurmeester en een geldige bevoegdheidspas periodieke keuring lichte voertuigen respectievelijk (zware) bedrijfsvoertuigen welke documenten zijn afgegeven door de Stichting VAM;

 • d. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;

 • e. cusumstand: waarde, met een minimum van 0, vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;

 • f. keuringseisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen;

 • g. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt, reparatiepunt, reparatieadviespunt of opmerkingen inzake de uitvoering van een keuring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

 • h. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;

 • i. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de keurmeester.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

Het cusumsysteem keurmeester-APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de door de keurmeester geleverde kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een geringe milieu misser, die 1,5 strafpunt oplevert;

  • c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert;

  • d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;

  • e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

De keurmeester wordt geplaatst in:

 • 1. de normale klasse (N):

 • 2. de penalty klasse (P) indien de cusumstand in de N-klasse 7,5 bereikt of overstijgt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Een procedure tot intrekking van de keuringsbevoegdheid wordt begonnen indien:

 • a. de cusumstand 10 wordt bereikt of overschreden;

 • b. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;

 • c. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer, Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina