Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s LNV

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juni 2009, nr. 2673, houdende beëindiging van het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de uitzending van coproducties of andere omroepprogramma’s door omroepinstellingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 11 juli 2008, nr. 3067435, houdende intrekking van de Aanwijzingen inzake coproducties en andere omroepprogramma’s (Stcrt. 2008, nr. 138);

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a. coproductie: een omroepprogramma waaraan meerdere partijen, waaronder in elk geval een omroepinstelling enerzijds en een ministerie dan wel een bestuursorgaan behorend tot de rijksoverheid anderzijds, op basis van een door alle partijen goedgekeurd scenario of uitgewerkte synopsis een inhoudelijke of financiële bijdrage hebben geleverd;

  • b. omroepprogramma: een programma-onderdeel als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Mediawet;

  • c. financiële bijdrage: een geldelijk bedrag op grond van:

Artikel 2

Met het oog op de vervaardiging, aankoop, totstandkoming of uitzending van een coproductie of een ander omroepprogramma wordt geen financiële bijdrage aan derden verstrekt.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s LNV.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 juni 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina