Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 14-06-2009 t/m heden

Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 25 mei 2009, houdende de instelling van de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Instellingsbesluit klachtencommissie Wbtv)

De Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Er is een onafhankelijke klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers die tot doel heeft om over klachten ten aanzien van tolken en vertalers wiens werkzaamheden vallen onder de werking van de Wbtv, te adviseren en deze te behandelen.

Artikel 4

Artikel 5

  • a. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

  • b. Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers.

’s-Hertogenbosch, 25 mei 2009

De Raad voor Rechtsbijstand
Naar boven