Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 13-06-2009 t/m 31-12-2013

Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voorwaarde voor deelname aan het examen LPG-technicus is het bezit van:

  • a. Het diploma Leerlingenwezen voortgezette opleiding (Eerste monteur) personenautomobielen dan wel eerste autotechnicus, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of

  • c. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring.

  • d. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 personenautomobielen en een werkgeversverklaring of getuigschrift waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor het examen wordt aangevraagd, of

 • 2 Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, genoemde diploma’s of EVC rapport kan zich voor deelname aan het examen LPG-technicus rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (het IBKI).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De in artikel 1, eerste lid, onder c genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische en praktische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:

  • a. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen, of

  • b. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester lichte voertuigen, of

  • c. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen VAM, of

  • d. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • e. diploma HTS Autotechniek, of

  • f. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • g. diploma HTS elektrotechniek, of

  • h. diploma MTS autotechniek, of

  • i. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • j. diploma MTS elektrotechniek, of

  • k. een door de Stichting VAM (het IBKI) afgegeven certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg de intredetoets keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen of lichte voertuigen is afgelegd, of

  • l. een diploma LPG-technicus dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, of

  • m. een buitenlands diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met j genoemde diploma’s.

 • 3 Indien een diploma of certificaat wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder a tot en met l, dient tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 2 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 1 jaar ervaring is opgedaan in het inbouwen en controleren van LPG-installaties in voertuigen.

 • 4 Onder de in artikel 2, derde lid, genoemde praktijkervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:

  • a. de avonduren, of

  • b. vakantieperiodes, of

  • c. een dagopleiding, of

  • d. stageperiodes.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De in artikel 1, eerste lid, onder c, genoemde verklaring moet volgens een door de Directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

 • 2 De in artikel 1, eerste lid, onder c, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal worden aangehaald als: Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina