Cusumsysteem Erkenninghouders snelheidsbegrenzer

Geldend van 13-06-2009 t/m heden

Cusumsysteem Erkenninghouders Snelheidsbegrenzer

Artikel 1

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

 • a. steekproef: steekproef als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 67, eerste en tweede lid, van de Regeling aanpassing voertuigen;

 • c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten bij steekproeven;

 • d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van steekproeven;

 • e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de voorschriften voor installatie van snelheidsbegrenzers;

 • g. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van voorschriften voor installatie van snelheidsbegrenzers door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie

voor de kans op het aantal uit te voeren steekproeven.

Artikel 2

Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven als bedoeld in artikel 102, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de installatie van snelheidsbegrenzers.

Artikel 3

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een zeer ernstig gebrek, waarbij sprake is van grove nalatigheid of opzet, dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond wordt begonnen met de procedure tot intrekking van de erkenning.

 • 2 Goedkeuring van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,4 punt.

 • 3 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per steekproef minus het bonuspunt.

Artikel 4

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5 waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • de cusumstand 6,5 of hoger is;

   • één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.

 • 2 De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N: C: P = 2: 1: 6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstanden worden bereikt of overschreden:

  • de cusumstand na de eerste steekproef 8,1 of hoger is;

  • de cusumstand na de tweede steekproef 7,7 of hoger is;

  • de cusumstand na de derde steekproef 7,3 of hoger is;

  • de cusumstand na de vierde steekproef 6,9 of hoger is;

  • de cusumstand na de vijfde steekproef 6,5 of hoger is.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 8,1 of hoger is.

Artikel 7

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina